Współczesna edukacja- prezentujemy prace magisteskie

Prace magisterskie, licencjackie i inne powiązane z pedagogiką

Archive for the month “Sierpień, 2012”

O przeciążeniu ucznia dalej

Psychologowie natomiast upatrują istotę przeciążenia w nienormalnej sytuacji pracy, przez co rozumieją wykonywanie zadań na granicy sił fizycznych i umysłowych czło­wieka. Przeciążenie jest to nadmierny, przerastający możliwości ucznia wysiłek umy­słowy, a nierzadko i fizyczny, jaki towarzyszy wykonywaniu zleconych terminowo prac w czasie przekraczającym ustalone dla danego wieku normy, wysiłek kolidujący z zasa­dami higieny pracy.

Zjawisko przeciążenia występuje zasadniczo w dwóch przypadkach:

1. gdy uczeń pracuje przy maksymalnie napiętej do granic wytrzymałości skoncen­trowanej uwadze nad przełamywaniem napotykanych w danym zadaniu trudno­ści, z którymi nie może sobie poradzić;

2. gdy regularnie przekracza czas zaplanowany, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, na wykonanie poszczególnych zadań, przy czym stopień przeciąże­nia wzrasta wraz z wydłużaniem się przekroczonego czasu.

Dla ucznia nie jest obojętne czy będzie odpytywany ustnie czy też pisemnie. Z doświad­czenia wiemy, że uczniowie łatwiej wypowiadają się niż wypisują. Przy pisaniu prac występują poza trudnościami rzeczowymi, trudności stylistyczne i ortograficzne. Poza tym nauczyciel jest odsunięty od toku myślenia ucznia i jego aktualnych wiado­mości. Uwzględniając zalety i braki pisemnej formy kontroli jest ona cennym środkiem do aktywizowania wszystkich uczniów.

Reklamy

Post Navigation