Współczesna edukacja- prezentujemy prace magisteskie

Prace magisterskie, licencjackie i inne powiązane z pedagogiką

Archive for the month “Wrzesień, 2012”

Kontrola pracy domowej przez nauczyciela

Prace magisterskie – fragmenty prac:

Tabela nr 3. NASTĘPSTWA SPOWODOWANE BRAKIEM INDYWIDUALIZOWANIA ZADAŃ

DOMOWYCH

Uczniowie słabsi

Uczniowie zdolni

1 . Nie są w stanie odrobić zadań

przera­stających   ich możliwości

 

  1. Lekceważą i zaniedbują, zbyt łatwe

ich zdaniem,   nudne i bezsensowne

 

  1. Są zmęczeni wykonywaniem zadań

Zbyt trudnych

 

2. Mechanicznie wykonują zadanie bez

szczególnego   zaangażowania

 

3 . Tracą wiarę we własne siły

 

  1.   Wykonują pracę domową tak dla

Zbycia

 

 

Wnioski:

Uczniowie słabsi – nie są w tanie odrobić zadań przerastających ich możliwości, są zmęczeni wykonywaniem zadań zbyt trudnych. Tracą wiarę we własne siły. Natomiast uczniowie zdolni lekceważą i zaniedbują zadania zbyt łatwe ich zdaniem, nudne i bezsensowne. Mechanicznie wykonują zadania, bez szczególnego zaangażowa­nia. Wykonują pracę domową tak dla zbycia.

Uczniowie skarżą się na brak wolnego czasu, który chcieliby przeznaczyć na upra­wianie sportu, rozrywkę, kultywowanie własnych zainteresowań, lekturę. Młodzież nie ma dość czasu na dokładne, staranne przygotowanie wszystkich zadanych na następny dzień lekcji. Wiele też głosów krytycznych dotyczyło zbyt obszernych programów, stosowania niewłaściwych metod nauczania oraz nie przygotowania się nauczycieli do lekcji (14%). Uczniowie surowo oceniają ten stan rzeczy. Niektóre wypowiedzi są bardzo emocjonalne, co wyraża się w „ubolewaniu nad straconą młodością” oraz żalu, że dorośli są w lepszej sytuacji, ponieważ mogą odpocząć po pracy, natomiast młodzież nie odpoczywa prawie zupełnie. Źródła[1] przeciążenia młodzieży pracą domową tkwią: w lekcji szkolnej, w samym uczniu i w środowisku domowym. Rzecz charakterystyczna i chyba zaskakująca, że nauczyciele zgłaszają wiele pretensji do lekcji szkolnych, a więc do samych siebie. Dowodzi to obiektywnego spojrzenia na badany problem, uświado­mienia sobie własnych błędów. Zarówno zadania zbyt łatwe, jak i zadania zbyt trudne nie spełniają celu. Nie wdrażają uczniów do samodzielności w myśleniu i posługiwaniu się wiedzą, są źródłem zniechęcenia do nauki domowej. Np. uczniowie w swych wypowiedziach skarżą się, że zbyt dużo czasu poświęcają na odrabianie zadania z jednego przedmiotu, brakuje im czasu i ochoty na odrabianie innych przedmiotów. „Niechętnie odrabiam zadania z niektórych przedmiotów, bo jest ich za dużo i nie mam czasu prze­czytać książkę czy pójść do kina”[2].

W tym tygodniu mieliśmy z polskiego wypracowanie, oprócz tego przeczytać lek­turę i jeszcze ciągłe ćwiczenia z gramatyki.[3]

Takie sytuacje doprowadzają do przeciążenia. Wypoczynek ucznia jest zależny od wielu czynników, które w mniejszym lub większym stopniu decydują o ilości czasu przeznaczonego na jego wypoczynek. Do nich należy przede wszystkim zaliczyć: pracę szkolną, odrabianie lekcji w domu, korepetycje, dodatkową naukę języka obcego, mu­zyki itp. Jeśli się jeszcze uwzględni takie czynniki, jak droga ze szkoły do domu, zajęcia w gospodarstwie domowym itp.

W ankiecie nr l na pytanie: Czy te przedmioty, z których niechętnie odrabiasz za­dania domowe, spośród 88 przebadanych uczniów odpowiedziało:

a) rozumiesz dobrze i są one dobrze wyjaśnione na lekcji:

49% wypowiedziało – tak

51% wypowiedziało – nie

b) są niejasne i musisz w domu uzupełnić wiadomości:

70% wypowiedziało – tak

30% wypowiedziało – nie

c) nic absolutnie nie rozumiesz i dlatego w domu musi ci ktoś z rodziców czy ko­legów tłumaczyć:

51% wypowiedziało – tak

49% wypowiedziało – nie

Z podpunktu a) – 51% odpowiedziało nie, co dowodzi, iż nauczyciele w przebadanych klasach tłumaczą nową lekcję niezbyt komunikatywnie. Aż 70% twierdzi, iż w domu musi uzupełnić swoje wiadomości, zdobyte na lekcji.

Natomiast 51% nic absolutne nie rozumie i dlatego w domu musi ktoś z rodziców czy kolegów tłumaczyć. Jak więc z tego wynika, wiele jest jeszcze takich złych stron naszych szkół.


[1] J. Zborowski: Nauka domowa ucznia szkoły średniej. PWN, W-wa, 1975, s. 181-182

[2] Uczennica kl. VIII. Aneks: 1

[3] Uczennica kl. VII. Aneks: 1

Reklamy

Ocena pracy domowej

Ocena jest ilościowym wykładnikiem zakresu i stopniowania opanowania przez uczniów określonych wiadomości, umiejętności i sprawności oraz należy do decyzji wyjątkowo trudnych. Od nauczyciela żąda się oceny obiektywnej, a zadanie to nie jest łatwe, gdyż każda ocena zawiera w sobie subiektywny stosunek oceniającego. Ocena posiada duże znaczenie wychowawczo-dydaktyczne. Nie powinna być niesprawiedliwa i krzywdząca gdyż może ucznia załamać i zniechęcić go do nauki. Nauczyciel powinien uparcie dążyć do oceny obiektywnej. W życiu codziennym szkoły postępuje się często inaczej. Wielu nauczycieli wystawia oceny za bardzo krótkie, szczegółowe odpowiedzi, nie mówiące wiele o opanowaniu przez ucznia materiału programowego. Nie należy również oceniać wypowiedzi uczniów w toku powtórzenia wiadomości z nowej lekcji, gdyż wiadomości te należy uporządkować i uprzystępnić uczniom. Błędem jest również stosowanie ocen ulgowych w stosunku do uczniów mniej zdolnych. Nietaktem wycho­wawczym jest wciąganie uczniów do dyskusji na temat oceny wystawionej ich rówie­śnikowi, gdyż do wystawienia oceny jest powołany i upoważniony wyłącznie nauczy­ciel.

Mocno utrwalonym błędem w praktyce szkolnej jest brak systematyczności w do­kumentacji ocen i nieregularności w prowadzeniu kontroli dydaktycznej. Bardzo waż­nym czynnikiem obiektywizacji ocen jest stosowanie różnorodnych metod kontroli wia­domości uczniów oraz systematycznie prowadzona dokumentacja ocen cząstkowych.

Kontakty rodziców ze szkołą

Prawie wszyscy rodzice uważają, że powinni się kontaktować ze szkołą. Tylko dwoje badanych nie widzi potrzeby współpracy, gdyż uważają oni, że nauczyciel sam dobrze przygotuje dziecko, jego wiedza i umiejętności nie wymagają interwencji rodziców.

Tabela. Kontakty rodziców z nauczycielem.

Częstotliwość kontaktu rodziców z nauczycielem Liczba %
codziennie 7 18,5
raz w tygodniu 1 29,0
raz w miesiącu 4 10,5
dwa razy w miesiącu 3 7,9
rzadko 5 13,1
gdy jest taka potrzeba 8 21,0
Razem 38 100

 

Jak wynika z tabeli ponad 1/4 rodziców kontaktuje się z nauczycielem raz w tygodniu, natomiast co piąty rodzic, gdy jest taka potrzeba, a w ponad 18% przypadków kontakt rodziców z nauczycielem odbywa się codziennie.

Post Navigation