Współczesna edukacja- prezentujemy prace magisteskie

Prace magisterskie, licencjackie i inne powiązane z pedagogiką

Archive for the month “Październik, 2012”

Praca magisterska „Przemiany w oświacie a oczekiwania nauczycieli”

Celem mojej pracy jest skonfrontowanie ogólnych założeń reformy z poglądami nauczycieli. Interesują mnie opinie nauczycieli na temat wprowadzonych obecnie zmian edukacyjnych i ich oczekiwania w związku z nową reformą.

Struktura pisanej przeze mnie pracy przedstawia się następująco:

Rozdział pierwszy opisuje społeczne uwarunkowania rozwoju oświaty ( zostały tu zawarte definicje szkoły, oświaty, edukacji, sytemu szkolnego). Zaprezentowana została tu szkoła jako instytucja społeczna w ujęciu różnych autorów. Przedstawiam uwarunkowania kryzysu współczesnej oświaty, który dokonał się na tle przemian geopolitycznych, społecznych, kulturowych i gospodarczych. Badam postulaty reform i warunki ich przeprowadzenia w świetle literatury fachowej.

W rozdziale drugim opisuję założenia i perspektywy rozwoju systemu edukacji w Polsce, a także wykażę jaką rolę współcześnie powinien pełnić nauczyciel.

Trzeci rozdział mojej pracy poświęcam omówieniu metod i narzędzi badawczych, którymi będę się posługiwała w badaniach, szukając odpowiedzi na nurtujące mnie pytania dotyczące obrazu polskiej oświaty i sensu reform w opinii nauczycieli.

Rozdział czwarty zawiera analizę i interpretację wyników badań własnych. Sądzę, że uzyskany materiał pozwoli zobrazować stan świadomości nauczycieli odnośnie zmian dokonanych w polskiej oświacie po roku 1998.

Zakończeniem pracy jest podsumowanie i sformułowanie ogólnych wniosków, bibliografia, aneks.

Reklamy

Post Navigation