Współczesna edukacja- prezentujemy prace magisteskie

Prace magisterskie, licencjackie i inne powiązane z pedagogiką

Archive for the month “Luty, 2013”

Dyskusja podstawowych pojęć problemu badawczego

Powyższy rozdział poświęcony zostanie preorientacji zawodowej, jako ważnego tematu związanego z działalnością placówek wychowania przedszkolnego, ich rolą w upowszechnianiu wiedzy o preorientacji zawodowej i jej celach oraz metodach pracy, niezbędnych w przybliżaniu dziecku świata pracy i świata zawodów. Jest to poznawczy i badawczy aspekt wychowania przedszkolnego w preorientacji zawodowej u najmłodszych.

Dyskusji poddane zostanie wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z preorientacją w przedszkolu. Wskazany zostanie cel, zakres i zastosowanie preorientacji zawodowej w wychowaniu przedszkolnym.

Podjęty problem badawczy rodzi potrzebę zdefiniowania takich pojęć jak: preorientacja zawodowa, wychowanie przedszkolne, dziecko w wieku przedszkolnym oraz przedstawienie charakterystyki nauczyciela wychowania przedszkolnego.

W końcowej części niniejszej pracy, pragnę jeszcze raz powrócić do przewodniego problemu badawczego, wyrażającego kierunek podjętych badań naukowych: Dlaczego w wychowaniu przedszkolnym powinny znajdować się zagadnienia z zakresu preorientacji zawodowej?

Całokształt pracy dowodzi celowości zagadnień z zakresu preorientacji zawodowej, przyczyniając się do kształtowania osobowości dziecka, budowania jego tożsamości i indywidualności oraz przybliżaniu istoty nauczania poprzez wychowanie dzieci do pracy i przez pracę. Jednak wyniki badań pozwalają stwierdzić, że preorientacja zawodowa, pomimo iż ma miejsce w wychowaniu przedszkolnym, nie jest realizowana w stopniu zaawansowanym. Przyczyny tego stanu rzeczy upatruję w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w której nie poświęcono zbyt wiele miejsca tematyce świata pracy i świata zawodów. Modyfikacji powinny ulec również programy wychowania przedszkolnego, w kierunku większej promocji zagadnień preorientacji zawodowej, co jednocześnie pozwoli dzieciom w wieku przedszkolnym na dokładniejsze rozumienie wychowania do pracy i przez pracę. Ten wątek również powinien zawierać przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Potrzeba rozwijania preorientacji dzieci wieku przedszkolnego wynika z zainteresowania tym zagadnieniem, pomimo że osiągają oni stosunkowo dobry poziom ogólnej wiedzy o świecie pracy i świecie zawodów. Tezę tę potwierdza stan wiedzy wyrażony ich swobodnym wymienianiem co najmniej kilku nazw zawodów. Ponadto, zdają sobie oni sprawę, że ludzie dorośli muszą pracować i zarabiać pieniądze. Wyniki badawcze udowadniają, że w tak wczesnym wieku praca i jej wytwory mają dla dzieci bardzo duże znaczenie.

Zgromadzone materiały badawcze pozwalają ustalić, że ze strony rodziców, informacje prozawodowe przekazywane są jedynie na poziomie dostatecznym. Owszem, poświęcają oni czas na rozmowy i zabawy mające związek z rozwojem marzeń i preferencji zawodowych, ale ich natężenie jest stosunkowo małe, nawet zbyt małe, by można było stwierdzić, że preorientacja zawodowa odgrywa w życiu dziecka jedną ze znaczących ról. Pamiętając, że rozwój prozawodowy dziecka rozpoczyna się w środowisku rodzinnym, a dopiero później jego przejawy uwidaczniają się w środowisku przedszkolnym, rodzice nie powinni bagatelizować problematyki związanej ze światem pracy i światem zawodów, powinni być świadomi, że wiedza dzieci wyniesiona z domu rodzinnego, stanowi w następnej kolejności źródło odwołania do niej nauczycieli.

Konkluzując należy stwierdzić, że poza odpowiednią weryfikacją podstawy programowej powinno się także właściwie przygotować nauczycieli do prowadzenia zajęć z obszaru preorientacji zawodowej oraz pozwalać aktywnie i dynamicznie pracować dzieciom w wieku przedszkolnym. Z pomocą pedagoga są one w stanie przygotowywać prace o różnorodnej tematyce, a dzięki ich promocji, nie tylko w przedszkolach, będą mogły cieszyć się swoimi osiągnięciami, wykazując zdolności, zainteresowania i niezbędne aspiracje.

Reklamy

Post Navigation