Współczesna edukacja- prezentujemy prace magisteskie

Prace magisterskie, licencjackie i inne powiązane z pedagogiką

Archive for the category “prace magisterskie”

Formacja osoby w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego

Zadaniem uniwersytetu jest nie tylko oddawanie się badaniom naukowym, ale przede wszystkim służba prawdzie, dobru i wolności oraz integralnemu rozwojowi człowieka, jak to wielokrotnie podkreślał w swoim nauczaniu Jan Paweł II[1]. Również Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego chce prowadzić nie tylko działalność dydak­tyczną, ale jej misją jest „edukacja do chrześcijańskiej służby Narodowi, Kościołowi i Państwu”, gdzie termin „edukacja” jest ściśle określony w statucie uczelni[2] i oznacza ogół procesów oświatowo-wychowawczych, obejmujących kształcenie i wychowanie, mające na celu integralny rozwój studenta.

Holistyczne podejście do problemu kształcenia osoby ma swoje korzenie także w tradycji edukacyjnej zmartwychwstańców. Jak to zostało podkreślone w ostatnim podrozdziale pierwszego rozdziału, wychowanie zmartwychwstańcze jest wychowa­niem chrześcijańskim, dlatego głównym jego celem jest doprowadzenie wychowanków do zjednoczenia z Bogiem poprzez wprowadzenie pierwotnej harmonii w działaniu ro­zumu, woli i serca[3]. Powyższe stwierdzenie suponuje, że celem w wychowaniu jest rozwój całej osoby. Zachowując szacunek do człowieka i wiarę w niego, uwzględniając wolną wolę, należy wpajać miłość do prawdy na równi z poczuciem osobistej godności, wolności i posłannictwa. Troska o rozum i urabianie właściwego sądu są zasadnicze dla procesu pedagogicznego. Zmartwychwstańczy system wychowawczy ma zatem for­mować ludzi z chrześcijańskimi ideałami i zasadami.

Studenci omawianej szkoły wyższej są zachęcani, aby na wzór patrona szkoły Bogdana Jańskiego, byli ludźmi kreatywnymi. „Rola kreatywna nowego życia wskaza­na przez Patrona – pisze ks. B. Zarański CR, kapelan wydziału zarządzania – powinna być znamieniem Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Tej kreatywności odpowiada motto szkoły: Prawda – dobro – skuteczność. Człowiek jako osoba jest z pomocą Bożej łaski twórcą samego siebie, zgodnie z jego powołaniem obrazu i podobieństwa Bożego. Na tę drogę wzywa człowieka Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Droga ta pozwala człowiekowi na kształtowanie samego siebie, czyli na kształtowanie swojej osobowości na płaszczyźnie moralnej, która odpowiada dobru; na płaszczyźnie ducho- wo-intelektualnej, która odpowiada prawdzie, i w zakresie twórczości zawodowej, której odpowiada skuteczność. Droga wskazana przez Sługę Bożego Bogdana Jańskie­go pomaga człowiekowi zorganizować życie tak, aby być, a nie tylko mieć. Człowiek nie może za wszelką cenę dążyć tylko do sukcesów zawodowych i finansowych jako profesjonalny pracownik w swoim zawodzie. Nie może także ograniczyć się do wymia­ru tylko intelektualnego. (…) Jeżeli wyłączy się potrzeby człowieka jako osoby, jako podmiotu życia i działania, dochodzi do deformacji człowieka. Dlatego nasze uczelnie starają się zaproponować i przedstawić absolwentom drogę nowego życia, drogę czło­wieka zmartwychwstania. (…) Duchowość nowego człowieka jest właśnie drogą człowieka kreatywnego. Bogdan Jański dążył do znalezienia takiej drogi życia chrześcijańskiego, która uczyni również człowieka świeckiego kreatywnym we wszystkich sferach jego osobowości poprzez coraz doskonalszą jedność i [wewnętrzną] harmonię”[4].

Kształceniu kreatywności służy wypracowywany przez opisywaną uczelnię model szkoły środowiskowej. Wiąże się on z promowaniem takiego absolwenta, który nie będzie adaptował się do zastanej rzeczywistości, lecz będzie ją tworzył i przetwa­rzał. Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego założyła, że jej absolwenci muszą potrafić ściśle wiązać teorię z praktyką, aby skutecznie kreować rzeczywistość gospodarczą i spo­łeczną, nie zapominając przy tym o podstawowych wartościach moralnych.

Jak stwierdził M. Konopczyński (były rektor uczelni), „szkołę środowiskową można rozumieć na dwa sposoby. Można mówić, że szkoła sama tworzy swoje środo­wisko, oparte na relacjach wewnątrzuczelnianych; tworzy własne wydawnictwa, impre­zy naukowo-kulturalne itd. – to jest węższe pojęcie, ale można też mówić, że szkoła tworzy wokół siebie środowisko zewnętrzne. Tym między innymi różni się WSZiP im. Bogdana Jańskiego od większości uczelni w Polsce. WSZiP stara się uczyć studenta kreatywności wprowadzając do programu nauczania trzy poziomy praktyk. Uczelnia prowadzi działalność wydawniczą, która ma za zadanie promieniowanie na zewnątrz i integrowanie środowisk podobnie myślących. (…) Podobnie wydawane przez nas pod­ręczniki mają być przydatne w rozmaitych cyklach kształcenia pozaszkolnego. W ten sposób prowadzimy również działalność sportową, otwierając się na środowiska innych szkół, zarówno wyższych, jak i średnich. Prowadzimy działalność kulturalną, posiadając własny znakomity teatr tańca współczesnego pod nazwą „Wielka Potrzeba Sztuki”, który funkcjonuje na zewnątrz Szkoły zapraszając do współpracy artystycznej ludzi spoza WSZiP. Z koncepcji szkoły środowiskowej w szerszym rozumieniu wynik­nęły również inicjatywy międzynarodowe z uczelniami ukraińskimi. Nasza koncepcja szkoły środowiskowej ma w perspektywie współpracę ogólnoeuropejską, która w cza­sach integracji jest koniecznością każdej liczącej się placówki oświatowej. Chodzi

 • skuteczne, w przyszłości wpływanie na kształt działalności społecznej, gospodarczej oraz politycznej w jednoczącej się Europie przy zachowaniu tożsamości narodowej
 • kulturowej”[5].

Działalność Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w obszarze formacyjno- wychowawczym jest nadzorowana przez kierownika duchowego uczelni i kapela­nów poszczególnych wydziałów[6]. Do zadań kierownika duchownego w szczególno­ści należy: określenie zadań wychowawczych oraz elementów dydaktycznych mających charakter formacyjny; w oparciu o współpracę z kapelanami wydziałów przygotowy­wanie rocznych planów działań oraz sprawozdania z działalności kierowanego przez siebie obszaru; czuwanie nad rozwojem życia duchowego wspólnoty akademickiej – nauczycieli akademickich i innych pracowników szkoły oraz studentów; prowadzenie działalności formacyjnej zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio z pomocą kapelanów wydziałów i opiekunów grup; czuwanie nad przestrzeganiem ustalonych statutem szko­ły oraz ślubowaniem wymagań, jakie powinni spełniać pracownicy i studenci szkoły, udzielanie pomocy lub w szczególnych przypadkach udzielanie indywidualnej zgody na odstępstwo od tych wymagań, ze szczególnym określeniem jego zakresu, w tym na zmianę roty ślubowania[7] [8].

Ponadto, kierownikowi duchownemu przysługuje w szczególności prawo do: wnioskowania do konwentu o zmianę regulaminu organizacyjnego szkoły oraz do zało­życiela o zmianę statutu szkoły; wnioskowania do rektora szkoły o ukaranie studenta naruszającego statut, regulamin studiów, ślubowanie lub postępuj ącego w sposób nie­godny studenta szkoły; wnioskowania do rektora lub kanclerza o rozwiązanie umowy z pracownikiem szkoły naruszającym w szczególności statut i regulamin szkoły; wnio­skowania do założyciela o odwołanie rektora, prorektorów, kanclerza i wicekanclerza oraz członków konwentu w przypadku naruszenia przez nich istotnych postanowień statutu szkoły .

Z kolei kapelan wydziału ma za zadanie: opracowanie zadań wychowawczo- dydaktycznych w ramach formacji wydziału; kreowanie życia duchowego wspólnoty studentów i pracowników wydziału; bezpośrednie prowadzenie działalności formacyj­nej; nadzór nad przestrzeganiem wymagań ustalonych statutem szkoły oraz ślubowa­niem. Kapelan wydziału w szczególności: bierze udział w spotkaniach organizacyjno- formacyjnych w ramach całej szkoły; opracowuje formacyjny plan pracy wydziału; organizuje spotkania formacyjne dla pracowników i studentów wydziału; propaguje myśli Bogdana Jańskiego pod kątem wychowania i profilu szkoły; czuwa nad
funkcjonowaniem i merytoryczną stroną wychowania ogólnego oraz opiniuje nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami akademickimi realizującymi te przedmioty; czuwa nad poprawnością wykładni nauki Kościoła w czasopismach i wydawnictwach szkoły i wydziału; wnioskuje do właściwych organów szkoły o wyciagnięcie sankcji wo­bec pracowników i studentów naruszających obowiązujące ich postanowienia statutu i regulaminów; pomaga studentom i pracownikom w różnych potrzebach życia duchowego.

Także tekst ślubowania (w tabelce poniżej), które studenci są zobowiązani zło­żyć na początku studiów w Szkołach Jańskiego, jasno wskazuje na kierunek oddziały­wania uczelni:

Ja, N.N., wstępując do Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, ślubuję:
Wyznawać słowem i czynem wiarę w Boga w Trójcy Jedynego.
Doskonalić wiedzę i umiejętności, aby w życiu społecznym i zawodowym
stawać się człowiekiem coraz bardziej skutecznym.

Pracować dla rozwoju duchowego i materialnego
Rodziny, Narodu i Państwa Polskiego.

Wspierać twórczą współpracę z innymi narodami.

W życiu osobistym i społecznym kierować się zasadami
moralności chrześcijańskiej.

Przestrzegać Statutu Szkoły i zarządzeń jej władzĄ5<6.

Również zapisy w regulaminie studiów i regulaminie praktyk zobowiązują stu­dentów do postępowania zgodnego z treścią ślubowania oraz zachowywania właściwej postawy etyczno-moralnej[9] [10] [11].

Ważnym elementem formacyjnym w Szkołach Jańskiego są obowiązkowe zaję­cia dydaktyczne z takich przedmiotów jak: filozofia, antropologia, etyka i katolicka nauka społeczna. Ten zespół wykładów tworzy novum w szkołach niepaństwowych.

Schemat 5. „Realizacja misji Szkół Jańskiego. Edukacja do chrześcijańskiej służby Narodowi, Kościołowi i Państwu”

W plan formacyjny omawianej uczelni wpisuje się także działalność duszpastersko-religijna: msze święte z różnych okazji (np. inauguracja i zakończenie roku akademickiego, święto szkoły), dni skupienia (adwentowy i wielkopostny), spotkania opłatkowe i wielkanocne, itp. Ponadto, w budynku szkoły w Łomży znajduje się kaplica, która jest szczególnym miejscem do celebracji liturgicznych oraz osobistej modlitwy (takie miejsca mają powstawać także w innych miejscowościach wraz z rozwojem włanej bazy lokalowej uczelni) .
Podsumowując, formacja osoby w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego jest nieodzownym elementem integralnego procesu kształcenia. Program wychowawczy realizowany w Szkołach Jańskiego ma formować w studentach postawę kreatywności, służby i odpowiedzialności wobec ojczyzny, ucząc jednocześnie jak odnosić sukcesy działając etycznie. Schematem przewodnim w tym programie są słowa-klucze: „widzieć – ocenić – działać”, zintegrowane z dewizą uczelni: „Prawda – dobro – skuteczność”. Szczególna rola w tym procesie została powierzona kierownikowi duchowemu uczelni i kapelanom poszczególnych wydziałów, którzy nadzoruj ą działalność szkoły w obszarze wychowania.
Reasumując treści zawarte w czwartym rozdziale, należy skonstatować, iż Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego ze swoją misją, ofertą edukacyjna i planem formacyjnym jest przedsięwzięciem wyjątkowym na polskim rynku uczelni akademickich, zarówno państwowych jak i prywatnych. Szkoła założona przez ks. Mariana Piwko CR ma ambicje przygotowywać swoich absolwentów do twórczego kreowania rzeczywistości, szczególnie akcentując etykę w każdym rodzaju działalności. Realizując model edukacji łączący harmonijnie sprawność i skuteczność w działaniu z ideałami chrześcijańskimi, celem uczelni jest przygotowanie kadry wykwalifikowanych specjalistów, znaj ących nowoczesne metody zarządzania i działania oraz umiejących w praktyce rozwiązywać problemy; ludzi, którzy łączą profesjonalizm z chrześcijańską postawą moralną. Jak stwierdził kierownik duchowy uczelni ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański, „tylko tak wykształceni ludzie będą zdolni budować nowe czasy i zapobiegać różnym formom zła”.


[1]    Zob. rozdział II niniejszej rozprawy.

[2]    Statut, par. 6.

[3]    K. Wojtowicz, Specyfika zmartwychwstańczego wychowania, dz. cyt., s. 32.

[4]     B. Zarański, „Człowiek twórczy” celem szkól im. Bogdana Jańskiego, [w:] „Emaus”, nr 12/2002, s. 2-3.

[5]     [Cyt. za:] M. Konopczyński, Czym jest szkoła środowiskowa, [w:] „Emaus”, nr 5/2001, s. 26. Zob. także: T. Bąk, Dlaczego szkoła środowiskowa?, dz. cyt., s. 13; M. Konopczyński, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego przykładem szkoły środowiskowej, [w:] „ZiE”, nr 1/2003, s. 25-28.

[6]    Statut, par. 19.

[7]    Statut, par. 24, pkt 2.

[8]    Statut, par. 24, pkt 3.

[9]    Statut, par. 28.

[10]   Statut, par. 53.

[11]  Regulamin studiów w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, par. 10, pkt 1, 3.

Reklamy

Analiza wyników badań przedstawiająca najczęściej stosowane formy oddziaływań wychowawczych w pracy z dziećmi przewlekle chorymi

rozdział praktyczny pracy magisterskiej

Zakład leczniczy, jako środowisko wychowawcze, jest ośrodkiem zorganizowanego życia społecznego i kulturalnego, w którym rozwija się osobowość dziecka kształtuje się jego zainteresowanie intelektualne i społeczne. Dlatego środowisko zakładu leczniczego musi być środowiskiem bogatym w przejawy życia kulturalnego i społecznego, a pacjenci powinni stosunkowo łatwo znajdować dostępne im formy aktywności. Znajdują je przede wszystkim w odpowiednio dobranych i przystosowanych, zróżnicowanych w treści i formie zajęciach wychowawczych, jak podają R. Anyżko, T. Kott (1988).

Z badań przeprowadzonych w Klinice Reumatologicznej wynika, że wymienione zajęcia są prowadzone.

W poniższej tabeli 7 przedstawione są zajęcia wychowawcze, w których biorą udział dzieci. Dane zawarte w tej tabeli ilustruje wykres 4.

Tabela 7.  Preferowana tematyka zajęć pozalekcyjnych przez dzieci

(N=12)

RODZAJE ZAJĘĆ DZIEWCZĘTA CHŁOPCY OGÓŁEM
  N % N % N %
Gry stolikowe, zabawy ruchowe 2 16,6 6 49,8 8 66,3
Zajęcia artystyczne 3 24,9 6 49,8 9 74,7
Czytelnictwo 2 16,6 1 8,3 3 24,9
Zajęcia komputerowe 1 8,3 1 8,3
Pokazy filmowe, oglądanie TV 1 8,3 1 8,3 1 8,3
Rozmowy koleżeńskie 1 8,3 1 8,3
Zajęcia gimnastyczne 1 8,3 1 8,3

Wykres 4. Preferowana przez dzieci tematyka zajęć pozalekcyjnych

Dane zamieszczone w tabeli 7 wykazują, że wśród badanych dzieci, znaczna część zgłaszała chęć udziału w różnych formach zajęć, przy czym większość dzieci (74,7%) wybrała zajęcia o charakterze artystycznym takim jak: rysunek, malarstwo, zajęcia praktyczne itp.

Na tę sytuację wpłynęło kilka czynników, z których na plan pierwszy wysuwa się atrakcyjność organizowanych zajęć, przedstawienie różnorodnych technik plastycznych – miła i serdeczna atmosfera panująca na zajęciach, akceptacja, życzliwy stosunek do dzieci chorych, zapewnienie potrzeby bezpieczeństwa, możliwość rozwijania zainteresowań, odwrócenie uwagi od choroby. Świadczą o tym opinie i wypowiedzi ankietowanych dzieci:

 • “…lubię jak ktoś mi mówi, że ładnie rysuję” (Bartek l. 8)
 • “…najbardziej lubię plastykę z tą miłą panią, bardzo ją lubię, bo jest dobra” (Łukasz l. 9)
 • “…lubię bardzo rysować, a z tą panią mogę sobie przyjemnie porozmawiać” (Beata l. 11)

W następnej kolejności wymienione są gry i zabawy stolikowe i ruchowe, takie jak: układanie puzzli, loteryjki, zawody, itp. oraz czytelnictwo. Zabawy te wzbogacają życie wewnętrzne dzieci, dają możliwość rozładowania napięcia emocjonalnego, usprawniają działanie systemu nerwowego, dają szansę sprawdzenia swoich sił, możliwości oraz zaspokajają naturalną potrzebę ruchu. Czytelnictwo dostarcza dzieciom pozytywnych przeżyć, uwalnia je od negatywnych napięć, emocji i uczuć.

Formy zajęć, w których najchętniej uczestniczą dzieci ilustrują niżej zamieszczone w aneksie zdjęcia.

Fotografie nr 4 i 5 (aneks) przedstawiają dzieci, które uczestniczyły w zajęciach plastycznych.

Zamieszczona poniżej ilustracja została wykonana podczas zajęć plastycznych.

Fotografie nr 6 i 7 (aneks) przedstawiają dzieci biorące udział w zawodach sportowych oraz grających w loterię.

Celem zorganizowania zawodów sportowych było stymulowanie rozwoju ruchowego, mającego duże znaczenie w procesie rewalidacji dzieci chorujących na reumatoidalne zapalenie stawów, jak również ćwiczenie ogólnej sprawności i hartowanie organizmu, wpływanie odciążająco na system nerwowy, a przede wszystkim zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu każdego dziecka.

Gra w loteryjkę sprzyjała doskonaleniu funkcji poznawczych: uwagi, spostrzegawczości.

Wpływ sytuacji szkolnej i rodzinnej na stosunek do zadań wypełnianych w rodzinie prokreacyjnej

Wstęp pracy magisterskiej

Rodzina jest podstawowym elementem życia społecznego. To ona decyduje o tym, jakie będą przyszłe pokolenia, czy zechcą one angażować się w życie rodzinne.

Postawy przejawiane przez rodziców oraz sposób pełnienia przez nich funkcji wpływają na młodzież, na jej stosunek do swojej, przyszłej rodziny.

Rodzina stanowi dla dziecka najlepsze naturalne środowisko rozwojowe, między innymi dzięki możliwości otoczenia go indywidualną opieką i zaspokojenia jego potrzeb. Jednym z istotnych zadań rodziców jest zaspokajanie podstawowych potrzeb psychicznych dziecka. (…) Na ogół dobrze jest, jeśli rodzice zdają sobie sprawę z tego, ile znaczy dla rozwoju dziecka ich obecność, ich kontakt z nim i stosunek do niego (M. Ziemska, 1980, s. 188).

Kolejnym ważnym, z wychowawczego punktu widzenia, środowiskiem jest szkoła. Ona również wywiera wpływ na kształtowanie się osobowości, poglądów, stylu życia młodych ludzi. Sytuacja szkolna młodzieży, jej stosunki z rówieśnikami, wzory, wartości przekazywane przez nauczycieli oddziaływują na stosunek młodych osób do swojej, przyszłej rodziny, wartości przez nią prezentowanych. Dlatego też, środowisko szkolne również ma swój udział w kreowaniu stosunku młodzieży do wartości, jaką jest rodzina.

Celem mojej pracy było zbadanie wpływu, jaki wywiera sytuacja szkolna i rodzinna młodzieży na jej stosunek do zadań wypełnianych w rodzinie prokreacyjnej.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera charakterystykę prymarnego środowiska rozwoju dziecka (rodziny). Rozdział ten prezentuje ekologiczną koncepcję rozwoju jednostki, postawy rodzicielskie oraz funkcje wypełniane przez rodzinę.

Rozdział drugi przedstawia sekundarny kontekst rozwoju jednostki, a więc opisuje oddziaływania wychowawcze szkoły, specyfikę klasy szkolnej oraz procesu oceniania.

Rozdział trzeci poświęcony jest zagadnieniom metodologicznym. Składa się na niego: uzasadnienie wyboru tematu pracy, problemy i hipotezy badawcze, opis metod badawczych oraz charakterystyka terenu badań i osób badanych.

W rozdziale czwartym znajduje się opis i analiza wyników badań dotyczących wpływu sytuacji szkolnej i rodzinnej na stosunek do zadań wypełnianych w rodzinie prokreacyjnej. Zawarta jest w nim analiza wyników badań odnoszących się do: wpływu sytuacji szkolnej i pozytywnych postaw rodziców na sposób spostrzegania przez młodzież funkcji prokreacyjnej rodziny, zależności między postawą wywiązywania się z zadań szkolnych, zachowaniem matek i ojców a stosunkiem do wypełniania funkcji ekonomicznej i usługowo-opiekuńczej, wpływu sytuacji szkolnej i rodzinnej badanej młodzieży na postrzeganie przez nią funkcji socjalizacyjnej oraz funkcji psychohigienicznej, zależności między funkcjonowaniem szkolnym, nasileniem negatywnych postaw rodziców a stosunkiem młodzieży do wypełniania funkcji w rodzinie prokreacyjnej.

Praca zawiera zakończenie, aneks oraz bibliografię.

Charakterystyka metod badawczych

z metodologii pracy magisterskiej

Opinie młodzieży na temat rodziny zbadałam za pomocą ankiety. Przed rozpoczęciem badania wyjaśniłam młodzieży jego cele.

Ankieta to czynność dwustronna, niewymagająca jednak kontaktu bezpośredniego; informator jest tu respondentem, który sam pisemnie odpowiada na pytania kwestionariusza. Czynność tę ankietowany wykonuje z reguły indywidualnie (R. Wroczyński, T. Pilch, 1974, s. 57).

Ankieta stanowi metodę, która musi być odpowiednio ułożona, aby mogła efektywnie, bez zakłóceń skłonić osoby badane do szczerych, nieskrępowanych odpowiedzi, przekazywać realne opinie osób badanych. Jeżeli chodzi o wywołanie w odpowiadającym właściwej postawy wobec ankiety i skłonienie go do rzetelnych odpowiedzi, należy przede wszystkim tak skonstruować kwestionariusz, aby uwzględnić potrzeby osób badanych, ich nastawienia i obraz świata. „Orientacja na osoby badane” wymaga uwzględnienia przy konstruowaniu pytań słownictwa dostępnego i zbliżonego do języka osób badanych (Z. Zaborowski, 1973, s. 245).

Badanie ankietowe wymaga starannego przygotowania. Konstruowanie (przygotowanie) ankiety obejmuje następujące etapy:

„1. Postawienie problemu – należy zawsze do wstępnych przygotowań, związanych z konstrukcją ankiet. Badania ankietowe mogą mieć różne cele. Przede wszystkim dotyczą one informacji o tym, co myślą, czują i czynią osoby badane, jakie reprezentują stanowisko w różnych kwestiach życia społecznego, gospodarczego, kulturowego, politycznego. W przypadku badania uczniów mogą odnosić się one m.i.n do ich upodobań, zainteresowań, (..) różnego rodzaju poglądów i stanowisk, postaw moralnych światopoglądowych. Informacje, które zamierza się zdobyć podczas badań, określają podstawowy cel, czyli wyznaczają główny problem, jaki planuje się rozwiązać.

 1. Formułowanie pytań – jest etap integralnie związany z poprzednim. Im lepiej został dany problem sprecyzowany, tym łatwiej o właściwy dobór i sformułowanie pytań ankietowych” (M. Łobodzki, 1984, s. 272). Aby pytania przyniosły pożądane rezultaty muszą spełniać następujące warunki: – pytania muszą być jasne, jednoznaczne i dokładne,

dostosowane do języka „potocznego” środowiska, w którym przeprowadza się badania oraz do wieku i wykształcenia pytanych osób,

 • muszą dotyczyć spraw ważnych i koniecznych, dlatego że liczba pytań nie może przekraczać granic psychofizycznej wytrzymałości badanych, którzy w wyniku znużenia lub nawet zmęczenia mogą udzielać pod koniec badania odpowiedzi „byle jakich”,
 • zaleca się stosowanie w pytaniach formy osobowej „Pani”, „Pan”, a w ankiecie adresowanej do uczniów – nawet formy „Ty”,
 • pytania nie mogą sugerować odpowiedzi,
 • pytania dotyczące tej samej kwestii (…) nie mogą być sytuowane blisko siebie, w przeciwnym wypadku zachodzi niebezpieczeństwo spisywania odpowiedzi (W. Zaczyński, 1995, s. 149 – 150).
 1. „Ułożenie instrukcji – to kolejny etap konstruowania ankiet. Polega on na przygotowaniu wstępnego wyjaśnienia, poprzedzającego odpowiedzi osób badanych na postawione im pytania. W wyjaśnieniu tym badacz informuje przede wszystkim o tym: a) kto przeprowadza badania, b) jaki jest główny cel tych badań, c) jak należy odpowiadać na poszczególne pytania, d) w jakim stopniu gwarantuje się anonimowość odpowiedzi badanych.
 2. Badania próbne – są rodzajem pytań kontrolnych. Mają dać odpowiedź na pytanie, czy skonstruowana ankieta stanowi wystarczająco zobiektywizowane narzędzie badań (…). Przeprowadzenie badań próbnych wymaga starannego przygotowania formularzy z pytaniami oraz właściwego doboru osób. Liczba osób uwzględnionych w badaniach próbnych może wahać się w granicach od 25 do 30. Osoby te uczestniczą z reguły późniejszych badaniach. Pochodzą z tego samego stanowiska, z którego wywodzą się osoby objęte później badaniami zasadniczymi. Podczas przeprowadzania badań próbnych obowiązują te same zasady, co w trakcie badań zasadniczych.
 3. Przygotowanie ostatecznej wersji formularzy ankiet – ma miejsce w oparciu o analizę wyników otrzymanych badań próbnych” (M. Łobodzki, 1984, s. 273 – 275).

Podstawę badań ankietowych stanowią pytania. M. Łobodzki wymienia następujące rodzaje pytań: pytania otwarte – pozostawiają osobom badanym całkowitą swobodę wypowiedzi. Ponadto pytania otwarte pozwalają badaczowi ustalić hierarchię ważności problemów, problemów jakiej badane osoby postrzegają główny wątek omawianej przez nich problematyki. Ankieta złożona z pytań otwartych dostarcza bogatego materiału, który zgromadzony w ten sposób, nie jest jednak łatwy do wnikliwej analizy.

Pytania zamknięte – przewidują gotowe odpowiedzi, przemyślane uprzednio przez badającego. Osoby badane dokonują wyboru spośród sugerowanych im odpowiedzi. Odpowiedzi te są tak dobrane, że wyczerpują na ogół wszystkie możliwe rozwiązania, jakie nasuwać się mogą w związku z postawionym pytaniem.

Pytania alternatywne – przewidują duże możliwości odpowiedzi, pozytywną lub negatywną („tak” lub „nie”). Pytania mogą być stosowane tylko i wyłącznie w związku z problemami, które można rozstrzygać w dwojakiej płaszczyźnie: albo zgodzić się z nimi, albo je odrzucić. Często możliwa jest trzecia ewentualność ustosunkowania się wobec danego problemu (pytania), można nie wiedzieć, czy należy go odrzucić, czy się z nim zgodzić. W tym przypadku odpowiedź będzie brzmiała: „nie wiem”. Pytania alternatywne są jedną z odmian pytań zamkniętych.

Pytania dysjunktywne – nazwę pytań dysjunktywnych można umownie „zarezerwować’ dla pytań, wymagających wyboru spośród więcej niż dwóch możliwych odpowiedzi.

Pytania koniunktywne – to następna grupa pytań zamkniętych. Wymagają one od osób badanych dokonania wyboru więcej niż jednej odpowiedzi. Badane osoby wybierają tyle odpowiedzi, ile poleca im sam badający. Tego rodzaju pytania umożliwiają obliczenie częstotliwości wyboru poszczególnych odpowiedzi i tym samym ustawienie ich w porządku hierarchicznym.

Pytania półotwarte – stanowią one pośrednią formę między pytaniami otwartymi i zamkniętymi. (…) Wszelkie pytanie półotwarte przewiduje ściśle określone odpowiedzi, z jednoczesnym umożliwieniem osobom badanym swobodnego wypowiedzenia się. Najczęściej po wyliczeniu możliwych wypowiedzi pozostawione jest miejsce na „inne”. Pytania filtrujące – pozwalają wyłączyć te osoby, które nie mają nic do powiedzenia w danej sprawie. Pytanie takie poprzedza pytanie zasadnicze. Możliwa odpowiedź na nie to : „tak” lub „nie”.

Pytania kontrolne – pełnią rolę kontroli otrzymanych odpowiedzi. Są to pytania całkowicie zbieżne z treścią innych pytań, lecz różne w samym ich ujęciu słownym (M. Łobocki, 1984, s. 275- 280).

Ankieta gromadzi informacje z zakresu : 1) pewnych faktów realnych, np. można pytać badanych o ich zainteresowania, potrzeby itp. ,

 • oceny zjawisk przeszłych lub obecnych, dotyczących różnego rodzaju zachowań, dokonań, wymagań (…),
 • dezyderatów dezyderatów sprawie przyszłości, ujawniających się w pytaniach o pragnienia, marzenia, aspiracje badanych,
 • zdeklarowanych zachowań zgodnie z uznawanymi przez nich wartościami, normami, regułami lub zasadami postępowania moralnego czy społecznego (M. Łobocki, 1987, s. 152­153).

Badaniom ankietowym są stawiane następujące wymagania:

1) celowość badanych zagadnień – odnosi się do każdego pojedynczego pytania ankietowego. Stąd też badania te są w pełni celowe, jeśli wszelkie zastosowane w nich pytanie odznacza się wymaganą celowością, tzn. badający zdaje sobie dokładnie sprawę, dlaczego je postawił, a w szczególności w jakim stopniu i zakresie może przyczynić się ono do rozwiązania badanego problemu.

2) Odpowiednia forma i treść pytań- polega przede wszystkim na tym, aby pytania te były dla osób badanych pewną zwartą i logiczną całością. Zadajemy najpierw pytania ogólne, (…) a następnie coraz bardziej zawężające zakres badanego problemu.

 • Właściwy sposób przeprowadzania badań- polega on na starannym wydrukowaniu arkuszy ankietowych, rozdaniu ich osobom badanym, podaniu instrukcji łącznie z zapewnieniem ich dyskrecji, zabezpieczeniu im znośnych warunków wypowiedzenia się na poszczególne pytania oraz zebraniu rozdanych uprzednio arkuszy (po wypełnieniu).
 • Krytyczna ocena zebranego materiału- rozwagi wymaga interpretacja wyrażonych przez badane osoby własnych postaw, w tym również postaw światopoglądowych oraz predyspozycji psychicznych, także motywów własnego postępowania. Wszelka interpretacja ilościowa wymaga koniecznie interpretacji jakościowej ze szczególnym uwzględnieniem psychologicznej analizy materiału (M. Łobocki, 1984, s. 280- 283).

Dzięki badaniom ankietowym badacz poznaje opinię badanych na dany temat. Ankieta umożliwia dokonanie zestawienia statystycznego, które poprawnie wykorzystane, może w znacznym stopniu ułatwić wyciągnięcie słusznych wniosków z tego rodzaju badań. Niewątpliwą zaletą badań ankietowych jest to, że mogą być przeprowadzone w możliwie krótkim czasie (M. Łobocki, 1984, s. 283- 284).

Istotną rolę w poznawaniu uczniów, ich sytuacji szkolnej oraz rodzinnej odgrywa wywiad. Jego wartość poznawcza jest niezaprzeczalna.

Wywiad jest metodą, która służy zdobywaniu informacji poprzez bezpośrednie stawianie pytań osobom mogącym udzielić wiadomości (W. Zaczyński, 1968, s. 163).

Metoda wywiadu stanowi także z góry przygotowaną i ściśle ukierunkowaną wymianę myśli między respondentami a badającym (M. Łobocki, 1976, s. 187).

Wywiad spełnia następujące funkcje : – funkcję komunikacyjną, – funkcję ekspresyjną, – funkcję informacyjną (M. Łobocki, 1976, s. 189).

Funkcja komunikacyjna polega na ustaleniu zgodności usłyszanej wypowiedzi z rzeczywistą informacją.

Szczerość odpowiedzi pytanego zakłada funkcja ekspresyjna.

Wartość poznawczą przekazanych wiadomości gwarantuje funkcja informacyjna (M Łobocki, 1976, s. 189 – 190).

Metoda wywiadu występuje w różnych odmianach (rodzajach).

Pierwszy rodzaj wywiadu to wywiad w postaci swobodnej. Jego treść określana jest przez cel badawczy, nie ma on planu rozmowy. Nie tylko odpowiedzi, ale też cała sytuacja badawcza składa się na materiał wywiadu.

Wywiad będący rozmową naprowadzaną polega na naprowadzaniu przez badacza na problemy ogólnie sformułowane, które nie stanowią jeszcze pytań gotowych do przedstawienia osobom badanym.

Kolejna odmiana wywiadu to wywiad jako rozmowa kierowana. Badający czyta respondentom wcześniej przygotowane pytania, aby później nanieść ich odpowiedzi na kwestionariusz wywiadu (W. Zaczyński, 1995, s. 147).

Innym rodzajem opisywanej metody jest wywiad skategoryzowany. Osoba przeprowadzająca wywiad posługuje się kwestionariuszem złożonym z pytań zamkniętych. Respondenci odpowiadają, wybierając między podanymi możliwościami odpowiedzi.

Natomiast wywiad nieskategoryzowany, opiera się na swobodnej wymianie zdań. Składa się z pytań zamkniętych oraz otwartych, pozostawiając miejsce na inwencję zarówno ze strony badającego, jak i badanych.

Wywiad jawny formalny oznacza poinformowanie respondentów o celu rozmowy oraz jawne zapisywanie ich odpowiedzi.

Wywiad jawny nieformalny to niedokładne lub błędne poinformowane badanych o celach rozmowy.

Kolejny rodzaj wywiadu to wywiad ukryty, który polega na nawiązaniu kontaktu z respondentami w naturalnych sytuacjach, w których nie wiedzą oni, iż są badani.

Poza tym wyróżnić można wywiad indywidualny, przeprowadzany z jedną osobą, a także wywiad zbiorowy, który, jak sama nazwa wskazuje, przeprowadzany jest z co najmniej kilkoma osobami (M. Łobocki, 1976, s. 191 – 192).

Wywiad jest metodą, która wymaga odpowiedniego przygotowania. Gruntowne przygotowania obejmują: „ ustalenie miejsca wywiadu wśród innych metod badania zależnie od tematu pracy i szczegółowej problematyki badawczej. (…) Z reguły jednak wywiad nie występuje samodzielnie w badaniu i, zależnie od stanu wiedzy z określonej dziedziny, służy bądź do wstępnego rozeznania „terenu”, bądź na końcu badań jako dopełnienie innych, już zastosowanych, sposobów badania.

Wstępne zebranie możliwie jak najobszerniejszej informacji z zakresu problematyki dotyczącej badania. (…) Jest to warunek trafnego wyboru pytań i osób. Znajomość problemu i jego opracowań pozwala unikać pytań zbędnych (…).

Wybór osób, z którymi mają być przeprowadzone wywiady. Po informacje należy zwracać się do tych osób, które mogą nam ich udzielić. (…) Zabiegać należy jednak o to, aby „wypytywaniem” zostali objęci wszyscy przedstawiciele możliwych do wyodrębnienia grup (…).

Określenie idei przewodniej dla wywiadu niekierowanego, sformułowanie planu tematycznego dla wywiadu kierowanego i wreszcie redagowanie pytań kwestionariusza wywiadu” (W. Zaczyński, 1995, s. 148 – 149).

Podczas konstruowania wywiadu należy brać pod uwagę pewne wymagania, którym on podlega. „ – Pytania muszą być jasne, jednoznaczne i dokładne, dostosowane do języka „obiegowego” w danym środowisku, w którym przeprowadza się badania oraz do wieku i wykształcenia pytanych osób. Chodzi tu przede wszystkim o zawartość merytoryczną żądanych odpowiedzi.

 • Pytania muszą spraw ważnych i koniecznych dlatego, że liczba pytań nie może przekraczać granic psychofizycznej wytrzymałości badanych, którzy, w wyniku znużenia lub nawet męczenia, udzielać mogą pod koniec badania odpowiedzi „byle jakich”.
 • Zaleca się także stosowanie w pytaniach (…) formy osobowej „Pani”, „Pan”, a w wywiadzie adresowanym do uczniów nawet formy „Ty” (…).
 • Pytania nie mogą sugerować charakteru odpowiedzi. Ustalono na przykład, że na pytanie o opinię wyrażane przez „tak” uzyskuje się lepsze rezultaty niż na to samo pytanie wyrażane przez „nie”.
 • Pytania dotyczące tej samej kwestii (pytania kontrolne) nie mogą być sytuowane w bliskim sąsiedztwie, w przeciwnym bowiem przypadku zachodzi niebezpieczeństwo spisywania odpowiedzi” (W. Zaczyński, 1968, s. 166 – 167).

Zaletą wywiadu jest to, iż można go przeprowadzić w nie długim czasie.

Kolejną ważną metodą pomagającą w poznaniu sytuacji szkolnej, a także rodzinnej ucznia jest analiza dokumentów.

Każda rzecz, stanowiąca źródło informacji, które mogą być bazą do wydawania sądów o przedmiotach, ludziach oraz procesach jest dokumentem (W. Zaczyński, 1995, s. 178).

Dokumenty dzielą się na kilka rodzajów w zależności od przyjętego kryterium. Istnieją następujące rodzaje dokumentów w zależności od kryterium:

 • formy ( dokumenty pisane, cyfrowe, obrazowo-dźwiękowe ),
 • pochodzenia ( dokumenty zastane, intencjonalnie tworzone ),
 • twórcy ( dokumenty urzędowe i oficjalne, wytwory własne nauczycieli i uczniów)

(W. Zaczyński, 1995, s. 178).

Dokumenty pisane obejmują:

„ 1. Protokoły i sprawozdania z posiedzeń rad pedagogicznych, komitetów opiekuńczych i rodzicielskich, protokoły powizytacyjne kierowników i dyrektorów szkół i placówek pedagogiczno-wychowawczych z posiedzeń samorządów uczniowskich, organizacji dziecięcych i młodzieżowych oraz kół zainteresowań.

 1. Opinie i świadectwa (orzeczenia) wychowawców klasowych, nauczycieli poszczególnych przedmiotów dotyczących poszczególnych uczniów, orzeczenia lekarskie, psychologów, czynników oficjalnych szkolnych i pozaszkolnych (np. sądów dla nieletnich).
 2. Szkolne i domowe pisemne prace uczniów (wychowanków), uczniowski artykuły do szkolnych gazetek ściennych – słowem, wszelka produkcja pisarska dzieci i młodzieży.
 3. Artykuły prasowe o szkole, o młodzieży danego kręgu, o środowisku kulturowo- społecznym, w którym działa dany zakład wychowawczy czy szkoła” (W. Zaczyński, 1995, s. 179).

Do dokumentów cyfrowych zaliczane są:

 1. Wszelkie dane dotyczące oświaty, kultury oraz szkolnictwa pochodzące z Rocznika statystycznego.
 2. Wszystkie dane liczbowe ze szkoły lub zakładu wychowawczego dotyczące: liczby uczniów w klasach i całej szkole, ocen szkolnych uczniów oraz danych o wyposażeniu szkoły.

Dokumenty obrazowo-dźwiękowe obejmują różnego rodzaju rysunki, nagrania, fotografie czy prace konstrukcyjne, które wyrażają społeczno-wychowawcze piętno życia w danej szkole.

Dokumentami zastanymi określane są wytwory uczniowskie wykonane dla celów dydaktycznych lub wychowawczych, które podlegają później analizom (W. Zaczyński, 1968, s. 179 -180).

Natomiast wszelkie prace dzieci czy młodzieży, których wykonanie zostało zlecone po to, ażeby zyskać dodatkowe, nowe informacje z zakresu badanego zagadnienia określane są mianem dokumentów intencjonalnie tworzonych (W. Zaczyński, 1968, s. 180).

Wszystkie opisane wyżej dokumenty podlegają analizie.

„Analiza dokumentów (…) polega na wyodrębnianiu elementów składowych dokumentu według przyjętego kryterium. Kryteria mogą być różne, zależnie od potrzeb badawczych, czyli najbliższego celu badawczego. Cel analizy wyznacza również sposoby jej przeprowadzenia. (…) Jeden i ten sam dokument może być przedmiotem różnych analiz zarówno z punktu widzenia kryterium, jak również z punktu widzenia metody” (W. Zaczyński, 1968, s. 185).

Istnieje kilka sposobów przeprowadzania analiz. Dzielą się one na dwie podstawowe

grupy:

 • metody klasyczne,
 • metody ilościowe (W. Zaczyński, 1968, s. 186).

Metody klasyczne zawierają w sobie następujące rodzaje analiz: – analizę wewnętrzną,

 • analizę zewnętrzną, – analizę historyczną i literacką, – analizę psychologiczną, – analizę pedagogiczną (W. Zaczyński, 1968, s. 186 – 189).

„Analiza wewnętrzna jest (…) operacją czysto intelektualną i polega na wyodrębnieniu z kontekstu składników pierwszoplanowych myśli przewodnich i istniejących między nimi wzajemnych więzi”. Analiza zewnętrzna natomiast, to czynność krytyczno-wybiórcza, która opiera się na umiejscowieniu dokumentu w rzeczywistości warunków zewnętrznych, w jakich on powstał (W. Zaczyński, 1968, s. 186 ).

Do analizy historycznej oraz literackiej zaliczane są dwa rodzaje dokumentów:

 • dokumenty zawierające informacje o faktach ( pamiętniki, utwory literackie ważne dla pedagoga ),
 • dokumenty będące same faktami ( programy nauczania, rozporządzenia dyrektorów szkół, władz oświatowych, księgi inwentarzowe, szkole prace uczniów) (W. Zaczyński, 1995, s. 187).

Analiza psychologiczna występuje w trzech odmianach:

 • w odmianie pierwszej, dokument służy poznaniu cech osobowości autora; taka analiza wynika z podejścia psychoanalitycznego; osobowość, uczucia, charakter autora ukazują się w jego dziele,
 • kolejna odmiana analizy psychologicznej wykorzystuje dokument do poznania postaw, opinii, światopoglądu jego autora; zakres poszukiwań jest tutaj bardzo szeroki i wszechstronny,
 • ostatnia odmiana ma za zadanie rozpoznać za pomocą dokumentu sposoby myślenia ucznia czy uczniów; określa posiadane umiejętności autora dokumentu (W. Zaczyński, 1968, s. 188 – 189 ).

Analiza pedagogiczna łącząc się z analizą psychologiczną, odnajduje w dokumentach znaki działań dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela. W ramach analizy pedagogicznej wyróżnić można analizę filologiczną, techniczną, matematyczno-przyrodniczą, estetyczną dokumentów (W. Zaczyński, 1995, s.189).

Ilościowa analiza dokumentów „jest wolna od wszelkiego subiektywizmu przez obiektywny pomiar jednostek poszukiwanych informacji. W tej analizie mierzy się częstotliwość pojawiania się określonych terminów, wyrażeń (zwrotów), a w badaniach pedagogicznych liczbę rozwiązań poprawnych i liczbę błędów z podziałem ich na kategorie. (…) Analiza ilościowa przypomina operacyjnie kontrolę wyników badania testowego, w której abstrahuje się od indywidualnego stylu określonego ucznia ( co należy do analizy klasycznej ), a wynotowuje się w punktach rozwiązania poprawne” (W. Zaczyński, 1968, s190 ).

Najbardziej optymalne rezultaty przynosi stosowanie metod klasycznych i ilościowych razem.

„Najczęściej analiza dokumentów stanowi punkt wyjścia dla sformułowania nowego problemu badawczego i ustalenia hipotez roboczych oraz staje się użyteczna w konstruowaniu bardziej obiektywnych metod i technik badawczych. Słowem, pozwala możliwie precyzyjnie określić naukową aparaturę pojęciową i odpowiednio uszczegółowić ogólną koncepcję badań. Znaczną pomoc przy tym oddaje w celowym doborze osób badanych i umożliwia bliższą ich charakterystykę. Ponadto istotnym powodem, dla którego warto odwołać się do analizy dokumentów w badaniach pedagogicznych, są także jej walory wychowawcze. Analiza taka (…)- zwłaszcza przeprowadzana na podstawie dokumentów intencjonalnych tworzonych – może umożliwić badanym odreagowanie przykrych i bolesnych przeżyć (napięć), skłonić do głębszych refleksji nad własnym postępowaniem lub umocnić ich poczucie znaczenia i wartości” (M. Łobocki, 2000, s.238 – 239).

Warto również pamiętać, iż analiza dokumentu stanowi jedną z propozycji poznawania sytuacji ucznia i jest ona uzupełnieniem innych metod badawczych.

Stopień ukształtowania postawy wywiązywania się z zadań u młodzieży szkolnej został zbadany za pomocą ankiety skalowej.

Wywiązywanie się z zadań jest postawą społecznie aprobowaną, oczekiwaną przez daną społeczność. Osoby wywiązujące się z zadań wynikających z ich ról społecznych, a także z własnych aspiracji czy postanowień są postrzegane pozytywnie. Natomiast ludzie nie wywiązujący się z postawionych im zadań są wartościowani negatywnie (M. Pilkiewicz, 1989, s. 77).

Postawa wywiązywania się z zadań to „wewnętrzna gotowość (dyspozycja) do mobilizowania aktywności w sytuacjach spostrzeganych jako zadanie, ukierunkowania tej aktywności na realizację zadań i utrzymania jej w czasie trwania zadania na poziomie zabezpieczającym osiągnięcie założonego wyniku. Postawa ta charakteryzuje się harmonijnym współwystępowaniem trzech elementów, tj. behawioralnego, emocjonalnego i poznawczego” (M. Pilkiewicz, 1989, s. 78 – 79).

Określenie ilościowe ukształtowanej postawy wywiązywania się z zadań u uczniów wskazuje na:

 • faktyczną efektywność ( czyli określenie realnej efektywności wychowawczej np. szkoły ),
 • indywidualne przygotowanie do życia poszczególnych dzieci

( przygotowanie do pełnienia ról społecznych, czego warunkiem jest wykształcenie postawy wywiązywania się z zadań ) (M. Pilkiewicz, 1989, s. 78).

Podejście psychologiczne ukazuje postawę wywiązywania się z zadań na tle mechanizmów regulujących zachowanie jednostki. Podkreśla szczególną rolę tej postawy w harmonijnym oraz prawidłowym rozwoju osoby (M. Pilkiewicz, 1989, s. 78 – 79).

Szkoła musi spełnić następujące warunki, aby została wytworzona postaw wywiązywania się z zadań:

 • wytworzenie zależności między zaspokajaniem potrzeb dziecka a realizacją zadań ( pojawianie się wartości postawy wywiązywania się z zadań ),
 • stworzenie sytuacji wywiązywania się z zadań ( urzeczywistnienie osiąganych walencji postawy wywiązywania się z zadań ),
 • wykształcenie nawyków wywiązywania się z zadań (M. Pilkiewicz, 1989, s. 79- 80).

Rozpatrując postawę wywiązywania się z zadań dziecka jako ucznia, można wyróżnić trzy działy powinności ucznia: naukę, przystosowanie instytucjonalne oraz samorealizację. Każdy dział zawiera grupy powinności ucznia (M. Pilkiewicz, 1989, s. 80).

W dziale nauka znajduje się:

 • „stosunek ucznia do wymagań formalnych związanych z obowiązkowym uczeniem się (punktualność w przychodzeniu na zajęcia lekcyjne, brak nieuzasadnionej absencji, noszenie przyborów szkolnych i dbanie o ich estetykę itp.). (…),
 • aktywność ucznia związana z uczeniem się obowiązkowym

( aktywność na lekcjach, odrabianie prac domowych, wykazywanie tendencji do poprawy złych stopni)” (M. Pilkiewicz, 1989, s. 80).

Dział przystosowanie instytucjonalne obejmuje następujące powinności ucznia:

 • aktywność ucznia związana z pełnieniem roli członka klasy oraz szkoły ( dbałość o

mienie szkoły, branie udziału w pracach, imprezach na rzecz szkoły, klasy, znajomość historii i tradycji szkoły),

 • stosunek ucznia do personelu szkolnego i nauczycieli ( wypełnianie poleceń, okazywanie przez ucznia szacunku ),
 • aktywność ucznia związana z kulturą zdrowotną ( brak nałogów, estetyka wyglądu zewnętrznego przestrzeganie zasad higieny ) (M. Pilkiewicz, 1989, s. 81).

Samorealizacja przejawia się w:

 • aktywności ucznia wypływającej z uczenia się ponadobowiązkowego oraz z rozwoju intelektualnego ( wytrwałość we wzbogacaniu własnej wiedzy, czytelnictwo, wytrwałość i systematyczność w uczeniu się pozaszkolnym )

(M. Pilkiewicz, 1989, s. 80).

Kolejna i ostatnia zastosowana przeze mnie metoda badawcza to Kwestionariusz do Badania Zachowania się Rodziców w Percepcji Dziecka – CRPBI.

Kwestionariusz ten należy do grupy kwestionariuszy, które spełniają następujące warunki: „- badają postawy, zachowania czy cechy osobowe rodziców w sposób wieloaspektowy, uwzględniając różne kategorie tych zmiennych,

 • posiadają strukturę czynnikową i odznaczają się wysoką rzetelnością, trafnością i wartością diagnostyczną,
 • stosowane są w szerokim zakresie w różnego typu badaniach” (W. S. Kowalski, 1982, s.17).

Kwestionariusz CRPBI (The Child’s Report of Parent Behavior Inventory) jest oparty na typologii postaw rodzicielskich E. S. Schaefera. Typologia ta opisuje dwa wymiary zachowań rodziców: miłość-wrogość i autonomia-kontrola.

Schaefer stworzył wielowymiarowy model składający się z 18 skal połączonych w trzy wymiary: kontrola psychologiczna, odrzucenie psychologiczne oraz akceptacja psychologiczna (W. S. Kowalski, 1982, s. 52-53).

Forma III kwestionariusza ( którą zastosowałam w badaniu ) składa się ze 108 twierdzeń, które tworzą 18 skal (te same pozycje są użyte dla ojca i dla matki ).

Dwanaście skal obejmuje po 5 twierdzeń, a pozostałe sześć po 8. Skale te noszą następujące nazwy: akceptacja, koncentracja na dziecku, posiadanie, odrzucanie, nadzór, stosowanie przymusu, pozytywne zaangażowanie, nadmierna ingerencja, wpajanie poczucia winy, wrogi nadzór, niekonsekwentna dyscyplina, niestosowanie przymusu, akceptacja indywidualności, rozluźniona dyscyplina, wpajanie stałego niepokoju, wrogie odsuwanie się, unikanie kontaktów, skrajna autonomia. Kwestionariusz CRPBI proponuje trzy rodzaje odpowiedzi: „tak”, „raczej tak”, „nie”, które są punktowane odpowiednio: 3, 2, 1 punkt (W. S. Kowalski, 1982, s. 53 – 54).

Struktura opisywanego kwestionariusza zawiera trzy niezależne czynniki:

„- czynnik I: akceptacja-odrzucenie; opisuje on natężenie miłości i akceptacji dziecka przez rodziców oraz odrzucenie i wrogość w stosunku do niego ze strony matek i ojców,

 • czynnik II: kontrola psychologiczna-autonomia psychologiczna; obejmuje on formy kontroli rodzicielskiej przejawiające się w postaci dominacji oraz wzbudzania u dziecka niepokoju czy poczucia winy,
 • czynnik III: kontrola ścisła-kontrola rozluźniona; czynnik ten charakteryzuje taki rodzaj kontroli ze strony rodziców, która odznacza się ustalaniem rygorystycznych norm i zasad postępowania dziecka, przy równoczesnym ograniczeniu swobody jego poczynań rozmaitymi zakazami i nakazami” (W. S. Kowalski, 1982, s. 55).

Skale kwestionariusza są połączone w cztery grupy postaw naczelnych (lub kategorii postaw). Na każdą postawę naczelną składają się postawy cząstkowe.

Na postawę naczelną nazwaną „bliskością uczuciową” składają się takie postawy cząstkowe: akceptacja, koncentracja na dziecku, posiadanie, pozytywne zaangażowanie, akceptacja indywidualności.

„Dystans uczuciowy” obejmuje następujące postawy: odrzucanie, wrogie odsuwanie się, unikanie kontaktów.

Postawa „kontroli” zawiera takie zachowania rodziców: nadzór, stosowanie przymusu, nadmierna ingerencja, wpajanie poczucia winy, wrogi nadzór, wpajanie stałego niepokoju.

W skład postawy wskazującej na „autonomię” włączone są kolejne postawy cząstkowe: niestosowanie przymusu, rozluźniona dyscyplina, skrajna autonomia.

Postawa cząstkowa określana jako niekonsekwentna dyscyplina znajduje się poza przedstawionymi wyżej postawami naczelnymi (W. S. Kowalski, 1982, s. 56 -65).

Uzasadnienie wyboru tematu pracy

z metodologii pracy magisterskiej

Charakterystyka badań własnych

Niniejszy rozdział poświęcony jest zagadnieniom metodologicznym. Zawiera on uzasadnienie wyboru tematu pracy, problemy badawcze, hipotezy badawcze, charakterystykę metod badawczych, terenu badań oraz osób badanych.

Rodzina to pierwsze i najważniejsze środowisko wychowawcze. To tutaj kształtuje się osobowość dziecka, przejmowane są wzory zachowań, kształtowany jest światopogląd.

„Rodzina zapewnia jednostce zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, potrzeb zwierzenia się z przeżyć konfliktowych, wyzbycie się doznawanych upokorzeń, daje poczucie bezpieczeństwa – słowem daje możliwość równowagi, a zatem także utrzymania integracji osobowości” (J. Szczepański, 1972, s. 306). To obraz prawidłowo funkcjonującej rodziny. Rodzina odgrywa ważną rolę w życiu młodego człowieka. Wspierając go, daje poczucie bezpieczeństwa, jest swoistym azylem. Nie każdy jednak żyje w tak funkcjonującej rodzinie. Młodzież pochodząca ze środowisk patologicznych czy też z domów, w których nie zaspokajane są jej potrzeby miłości, bezpieczeństwa, szacunku, przynależności, ma z kolei negatywny obraz rodziny. Może to implikować stosunek młodzieży do własnej rodziny prokreacyjnej czy wpływać na decyzję ojej założeniu lub nie.

Ważnym i wartym uwagi jest fakt zależności między obecną sytuacją rodzinną młodzieży a jej stosunkiem do rodziny prokreacyjnej. Istotnym dla całego społeczeństwa winien być pogląd młodych osób na temat rodziny.

Szkoła to, zaraz po rodzinie, środowisko wychowawcze. Jej zadaniem jest wspomaganie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, fizycznego, ale i duchowego dzieci i młodzieży. Środowisko szkolne kształtuje różnego rodzaju postawy, między innymi postawę wywiązywania się z zadań. Bardzo ważnym jest, aby u młodzieży została ukształtowana postawa wywiązywania się z zadań. Gwarantuje ona bowiem w przyszłości odpowiedzialny stosunek młodych ludzi do innych osób, zadań. Przede wszystkim jednak, dojrzała postawa wywiązywania się z zadań młodzieży wpływa pozytywnie na jej stosunek do rodziny oraz do zadań i obowiązków, jakie się z nią wiążą.

Sądzę, iż poznanie istoty wpływu sytuacji szkolnej i rodzinnej młodzieży na jej stosunek do zadań wykonywanych w rodzinie prokreacyjnej pomaga w głębszym zrozumieniu postaw prezentowanych przez młodych ludzi wobec zagadnień związanych z rodziną. Podjęcie tematyki familiologicznej w powiązaniu z sytuacją szkolną młodzieży szkół średnich może przynieść interesujące i ważne wnioski dla samych młodych osób, ale również dla pedagogów zajmujących się problematyką rodzinną w pracy z młodzieżą.

Kierując się powyższymi motywami, postanowiłam zbadać wpływ sytuacji szkolnej i rodzinnej na stosunek do zadań wypełnianych w rodzinie prokreacyjnej.

Analiza wyników badań w zakresie procesu adaptacji dzieci do warunków szpitalnych

Na podstawie przeprowadzonej analizy badań empirycznych dotyczących reakcji i stanów emocjonalnych dzieci hospitalizowanych można wywnioskować, że dzieci chore w różny sposób reagują, zachowują się podczas pobytu w szpitalu, co świadczy, iż proces adaptacji do tych samych warunków szpitalnych przebiega w różnym stopniu.

Na uwagę zasługuje fakt, że negatywne stany emocjonalne, jak płacz, krzyk, agresja, przygnębienie występuje bardzo rzadko. Może to być uwarunkowane tym, że panująca prawidłowa atmosfera szpitala ułatwia dzieciom przystosowanie się do nowej sytuacji.

Spostrzeżenie to potwierdza wykres 1, który ilustruje reakcje i stany emocjonalne u dzieci hospitalizowanych.

Wykres 1. Typowe stany emocjonalne u dzieci hospitalizowanych

Nie mniej jednak dla dzieci chorych, przebywających w zakładzie leczniczym sytuacja, w której się znalazły sprzyjała powstawaniu poczucia zagrożenia. U niektórych dzieci zaobserwowano negatywne reakcje i zachowanie się podczas hospitalizacji, takie jak moczenie się nocne, negatywizm, przygnębienie, agresja, trudności z zaśnięciem.

Przyczyny negatywnych reakcji dzieci hospitalizowanych przedstawia tabela 3.

Tabela 3.          Przyczyny negatywnych reakcji dziecka hospitalizowanego

(N=12)

PRZYCZYNY DZIEWCZĘTA CHŁOPCY OGÓŁEM
  N % N % N %
Objawy chorobowe 1 8,3 3 24,9 4 33,2
Lęk przed zabiegami 1 8,3 2 16,6 3 24,9
Tęsknota za domem 2 16,6 2 16,6
Strach przed samotnością 3 24,9 4 33,2 7 58,1

Z danych przedstawionych powyżej wynika, że najczęstszą przyczyną negatywnych reakcji dzieci chorych podczas pobytu w szpitalu był strach przed samotnością oraz objawy chorobowe. Fizjologiczny lęk przed nieznanym, tak charakterystyczny dla małego dziecka, był spotęgowany przez ból i inne przykre wrażenia, odczuwane przez chore dzieci.

Wartości przedstawione w tabeli 3 ilustruje wykres 2.

Wykres 2. Przyczyny negatywnych reakcji dziecka hospitalizowanego

 

Hospitalizacja dziecka jest częstym czynnikiem zaburzającym jego zachowanie. I. Obuchowska (1995) i inni piszą o destruktywnym wpływie szpitala na osobowość dziecka. B. Arusztowicz (1992) podaje, że u niektórych dzieci na skutek kilkudniowej hospitalizacji występują objawy nerwowe, zakłócenia w psychice, mające źródło lęku w przeżyciach związanych z umieszczeniem w szpitalu.

Badane dzieci wyraziły negatywny stosunek do pobytu w szpitalu, co przedstawia tabela 4.

Tabela 4.          Stosunek dzieci chorych do pobytu w szpitalu

(N=12)

STOSUNEK DO: POBYT W SZPITALU
ODCZUCIE N %
Niechęć 1 8,3
Obojętność
Pozytywne 4 33,2
Negatywne 7 58,1
RAZEM 12 100

Z danych zawartych w tabeli 4 wynika, że większa część badanej grupy (58,1%) odnosi się negatywnie do pobytu w szpitalu, natomiast 33,2% badanych dzieci ma pozytywny stosunek do pobytu w szpitalu oraz personelu, co przedstawia tabela 5.

Tabela 5.          Stosunek dzieci chorych do rówieśników i personelu

(N=12)

STOSUNEK DO: RÓWIEŚNIKÓW PERSONELU
ODCZUCIE N % N %  
Unikanie kontaktów 3 24,9  
Obojętność 2 16,6 4 33,2  
Pozytywne 6 49,8  
Negatywne 2 16,6  
Koleżeńskie 7 58,1  
RAZEM 12 100 12 100  

Dane zamieszczone w tabeli 5 wskazują na to, że 49,8% dzieci jest pozytywnie nastawionych do personelu szpitalnego, mimo, iż sam pobyt w szpitalu, sytuacja w której się znalazły wywołała zakłócenia, zaburzenia w ich zachowaniu.

Z przytoczonych danych można wywnioskować, iż prawidłowa atmosfera, zaspokojenie elementarnych potrzeb psychicznych dziecka, nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego z dzieckiem umożliwia lepsze przystosowanie się dzieci do warunków szpitalnych.

Szczupał (1994) uważa, że zastosowanie właściwych metod postępowania z dzieckiem pozwoli uzyskać poprawę jego samopoczucia.

Tabela 6 przedstawia czynniki, które wpływają na poprawę stanu emocjonalnego dzieci hospitalizowanych.

Tabela 6.     Czynniki wpływające na poprawę stanu emocjonalnego dzieci hospitalizowanych

(N=12)

RODZAJ DZIEWCZĘTA CHŁOPCY OGÓŁEM
  N % N % N %
Rozmowa 1 8,3 5 41,5 6 49,8
Odwiedziny 2 16,6 2 16,6
Uczestnictwo w zajęciach grupowych 2 16,6 9 66,8 11 91,7
Przepustki 1 8,3 1 8,3
Pobyt rodzica wraz z dzieckiem w szpitalu 1 8,3 1 8,3

Dane zawarte w tabeli wskazują, że duże znaczenie dla uzyskania poprawy w samopoczuciu dzieci hospitalizowanych, odgrywają rozmowy indywidualne nauczyciela – wychowawcy z chorym, jak również zorganizowane zajęcia grupowe.

Odpowiednie podejście do dziecka, organizowanie różnorodnych pod względem form i treści zajęć, sprzyja lepszemu funkcjonowaniu dzieci w warunkach szpitalnych, co wynikać może z odpowiednich relacji dziecka z wychowawcą.

Wartości zawarte w tabeli 6 ilustruje wykres 3 oraz zamieszczone poniżej zdjęcia

Wykres 3.      Czynniki wpływające na poprawę stanu emocjonalnego dzieci hospitalizowanych

Na zdjęciach (aneks) przedstawione są dzieci biorące udział w zabawach i konkursach zorganizowanych przez wychowawców z okazji Andrzejek i balu przebierańców.

Dzieci podczas zabawy Andrzejkowej bardzo chętnie brały udział w organizowanych przez wychowawców konkursach.

Branie udziału w różnych konkursach umożliwiło uczestnikom zabawy zaspokojenie potrzeby ruchu oraz dało możliwość rozładowania napięcia emocjonalnego, wzbudziło entuzjazm.

 Zorganizowanie balu przebierańców miało na celu odprężenie od nauki, zabiegów leczniczych oraz miało dostarczyć przyjemnych przeżyć i wrażeń, dać szansę ujawnienia swych możliwości i czucia się twórcą w przygotowywaniu strojów.

Proces adaptacji dziecka do nowych warunków jakie stwarza mu zakład leczniczo-wychowawczy, jest ważnym czynnikiem wpływającym zarówno na jego osobowość, jak i na proces leczenia, B. Arusztowicz (1992).

Podejmowane przez wychowawców i pomocny mu personel działania pedagogiczne w ramach rewalidacji mają przyczynić się do lepszego przystosowania się dzieci do warunków szpitalnych oraz zapobiec powstawaniu zaburzeń emocjonalnych związanych z hospitalizacją.

Formy oddziaływań wychowawczych w zakładzie leczniczym

Zakład leczniczy jako środowisko wychowawcze, jest ośrodkiem zorganizowanego życia społecznego i kulturalnego, w którym rozwija się osobowość dziecka, kształtuje się jego zainteresowanie intelektualne, kulturalne i społeczne. To uzasadnia potrzebę fachowej ingerencji pedagogicznej i podjęcia odpowiedniej pracy wychowawczej, która nie może stanowić luźnego zbioru metod i czynności, ale powinna obejmować ściśle ze sobą powiązane zadnia, podporządkowane głównym celom wychowawczym, realizowanym w sposób systematyczny. Dlatego w zakładach leczniczych a zwłaszcza w szpitalu i sanatorium, powołuje się szkoły, w których odpowiednio przygotowana kadra nauczycieli i wychowawców we współpracy z pozostałymi zespołami specjalistów, tworzy swoisty system wychowawczy.

W szkole szpitalnej podstawową formą pracy jest nauczanie, uczenie się. Drugim ogniwem procesu wychowawczego w zakładzie leczniczym są zajęcia organizowane przez wychowawców w grupach bądź indywidualnie. Według R. Anyszko, T. Kotta (1988) funkcja tych zajęć jest bardzo istotna w organizacji życia wychowanków – pacjentów w zakładzie, przebiegu leczenia i nauki szkolnej. Wynikają stąd dla nich zadania o charakterze leczniczym (terapeutycznym), wychowawczym, opiekuńczym i kształcącym (dydaktycznym). Realizacja tych zadań przez wychowawcę ma duże znaczenie dla wzrostu efektywności działań wszystkich specjalistów (lekarzy, terapeutów, nauczycieli) w zakładzie leczniczym. Działania te są konieczne, ponieważ zmiana środowiska, strach przed leczeniem i jego skutkami bardzo mocno oddziaływuje na zachowanie się dzieci. Przebieg leczenia, który wymaga umieszczenia dziecka w szpitalu, prowadzi do częściowej izolacji od rodziny, wywołuje

w nim poczucie zagrożenia, stanowi źródło lęków i frustracji. Hospitalizacja dziecka jest bardzo częstym czynnikiem zaburzającym jego zachowanie. R. Anyszko, T. Kott (1988), B. Arusztowicz (1985, 1989, 1992), R. Janeczko (1970, 1991), I. Obuchowska (1995) piszą o destruktywnym wpływie pobytu dziecka w zakładzie leczniczym na osobowość dziecka.

Istotnym czynnikiem w przywracaniu zdrowia i prawidłowego funkcjonowania w zakładzie leczniczo-wychowawczym są oddziaływania ze strony wychowawców i nauczycieli. Wszystkie więc działania terapeutyczne w szpitalu powinny zmierzać do budowania pozytywnego obrazu własnej osoby u dzieci chorych oraz uwalniać od negatywnych emocji, uczuć. Niezbędne jest stawianie odpowiednich wymagań dzieciom, zachęcenie ich do pełnej aktywności intelektualnej i społecznej, pomoc w uzupełnianiu programu szkolnego. Czynniki te mogą pomóc im w przystosowaniu się do warunków szpitalnych, a także w kontaktach z personelem medycznym, wychowawczym i z grupą rówieśniczą przebywającą w tym samym zakładzie leczniczym. Umiejętne i wnikliwe szukanie przyczyn trudności wychowawczych manifestujących się w różnych formach zachowania się dzieci hospitalizowanych daje możliwość zastosowania właściwych metod postępowania z dzieckiem i przeprowadzenia zasadniczych zadań rewalidacji psychicznej

Określenie zmiennych i wskaźników

podrozdział w metodologii pracy magisterskiej

W badanej pracy zmienne zależne rozumiem jako:

 1. Formy pracy wychowawczej, mających na celu lepsze przystosowanie się dzieci do warunków szpitalnych i wyeliminowanie negatywnych przeżyć.

Przed przystąpieniem do badania wymienionej zmiennej określiłam jej następujące wskaźniki empiryczne, którymi są oddziaływania wychowawcze: gry i zabawy ruchowe, stolikowe; zajęcia praktyczne; zajęcia przyrodnicze; żywe słowo i teatr.

 1. Zachowania dzieci podczas pobytu w szpitalu w wyniku rozłąki z rodziną.

W celu empirycznej weryfikacji przedstawionej zmiennej określiłam następujące wskaźniki, którymi są zachowania dzieci: płacz; agresja; bunt; krzyk; przygnębienie; moczenie się nocne; trudności z zaśnięciem; ucieczki.

Zmienne niezależne w moich badaniach to: wiek dziecka; klasa; płeć; rodzaj schorzenia; pochodzenie społeczne; stosowane zabiegi lekarskie; sytuacja rodzinna; liczba wcześniejszych hospitalizacji.

Organizacja i teren badań

podrozdział w metodologii pracy magisterskiej

Badania przedstawione w kolejnym rozdziale zostały przeprowadzone w październiku i listopadzie 1996 roku wśród dzieci hospitalizowanych w Instytucie Reumatologicznym przy ul. Spartańskiej w Warszawie.

Po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 przystąpiłam do badań.

Dzięki życzliwości wychowawców i nauczycieli placówki mogłam zapoznać się z dziećmi uczestnicząc w organizowanych zajęciach.

W placówce przebywają dzieci z całej Polski, zarówno dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i młodzież. W szkole realizowane jest minimum programowe dostosowane do możliwości i wydolności wysiłkowych dzieci. Obok działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzone są inne zajęcia zróżnicowane pod względem form i treści, zwane zajęciami pozalekcyjnymi, które stanowią podstawowy składnik systemu wychowawczego, jak podają R. Anyszko, T. Kott (1988).

Po sporządzeniu harmonogramu badań, przystąpiłam do badań właściwych. Pierwszym elementem ważnym w przeprowadzeniu badań było wybranie stosownego czasu, jak określa to T. Pilch (1995), na przeprowadzenie badań. Po drugie starałam się stworzyć atmosferę zaufania i szczerości, sprzyjającą odpowiedniej motywacji do uczestnictwa w rozmowie oraz dotrzeć do ważnych danych; plastycznie reagować na problemy oraz trudności respondenta, którymi były kłopoty związane z pisaniem, wypełnianiem kwestionariusza, ze względu na rodzaj choroby dzieci, jakim było reumatoidalne zapalenie stawów.

Post Navigation