Współczesna edukacja- prezentujemy prace magisteskie

Prace magisterskie, licencjackie i inne powiązane z pedagogiką

Literatura

 1. Banach Cz. ( 1995): Szkoła – instytucja, system, rozwój, Toruń.
 2. Banach Cz. ( 1997): Polska szkoła i system edukacji – przemiany i perspektywy, Toruń.
 3. Bogaj A. Kwiatkowski S. M., Szymański M. J. ( 1998): Edukacja w procesie przemian społecznych, wyd. JBE, Warszawa.
 4. Dziewulak D. ( 1997): Systemy szkolne Unii Europejskiej, Warszawa.
 5. Delors J. ( 1997): Raport dla UNESCO.
 6. Jopkiewicz A. ( 1995): Edukacja i rozwój, jaka szkoła?, jaki nauczyciel?, jakie wychowanie?, Warszawa.
 7. Kwiatkowska H. ( 1997): Edukacja nauczycieli konteksty – kategorie – praktyki, Warszawa.
 8.  Kupisiewicz ( 1995): Koncepcje reform szkolnych w wybranych krajach świata na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Warszawa.
 9. Lewowicki ( 1994): Przemiany teorii i edukacji pedagogicznej, Warszawa.
 10. Łobocki M. ( 1989): Trudności wychowawcze w szkole.
 11. Maciaszek J. ( 1984): Współdziałanie szkoły z rodziną ucznia. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze, nr 5.
 12. Marek E. ( 1993): Zaburzenia interakcji nauczyciela z uczniem ” Edukacja i dialog”.
 13. Ministerstwo Edukacji Narodowej o reformie ( 1998), Warszawa.
 14. Ministerstwo Edukacji Narodowej o sieci szkół ( 1998), Warszawa.
 15. Ministerstwo Edukacji Narodowej o reformie po dwóch latach.(2000), Warszawa.
 16. Ochmański M. ( 1997): Możliwości i zagrożenia reform edukacyjnych, Warszawa.
 17. Okoń W. ( 1987): Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej.
 18. Siemak- Tylikowska E, Kwiatkowska H, Kwiatkowski S.M., ( 1998): Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata, Warszawa.
 19. Pawelski L. ( 1997): Reforma programowa – pytania i niepokoje. Nowa Szkoła nr 10.
 20. Pearson A.T. ( 1984): Nauczyciel, teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, Warszawa.
 21. Raport Komitetu Ekspertów UNESCO.
 22. Raport UNESCO Uczyć się aby być.
 23. Ratajek Z. ( 1995): Kształcenie wczesnoszkolne w perspektywach zmian w polskim systemie oświatowym, Kielce.
 24. Reforma Edukacji – projekt, MEN rok 1999, Warszawa.
 25. Rozwój Edukacji w Polsce, MEN, Warszawa ( 1996).
 26. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego- Uchwała sejmu z dnia 8 styczeń 1999 rok.
 27. Szymański M. J. ( 1998): Społeczne uwarunkowanie przemian społecznych, Warszawa.
 28. Szymański M.J. ( 1988): Społeczne uwarunkowania przemian edukacyjnych, Warszawa
 29. Szymański M.J ( 1995): Opinie nauczycieli o polskiej oświacie. Nowa Szkołą Nr 2
 30. Szczepański J. ” Raport Klubu Rzymskiego”
 31. Kotusiewicz A. ( 1997): Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela, Warszawa – Białystok
 32. Wołoszyn S. ( 1993): Nauczyciel – przegląd historycznych funkcji, (W:) Encyklopedia Pedagogiczna W. Pomykało ( red) Warszawa.

 1. Anyszko R., Kott. T.: Wychowanie dzieci w zakładzie leczniczym, WSiP, Warszawa, 1988
 2. Arusztowicz B.: Adaptacja dziecka z dysfunkcją narządu ruchu do życia w zakładzie leczniczym, Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne 1985, nr 1
 3. Arusztowicz B.,

Bąkowski W.:

Dziecko kalekie jakiego nie znamy, WSiP, Warszawa 1989
 4. Arusztowicz B.: W trosce o uśmiech chorego dziecka, WSiP 1992
 5. Borecka I.: Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym, WSP, Olsztyn 1981
 6. Borzyszkowa H.: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i społeczeństwie, Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne 1983, nr 2
 7. Borzyszkowa H.: Czas wolny osób niepełnosprawnych jako specjalny obszar procesu rehabilitacji i kształcenia specjalnego W: Hulek A. (red.) Edukacja osób niepełnosprawnych, Warszawa 1993 “UN – O”
 8. Czerniak-Walczak M.,

Grochociński M.:

Przygotowanie dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego, Ruch Pedagogiczny 1980, nr 6
 9. Doroszewska J.: Nauczyciel – wychowawca w zakładzie leczniczym

PZWS, Warszawa 1963

 10. Doroszewska J.: Pedagogika specjalna

Ossolineum, Wrocław 1981

 11. Doroszewska J.: Zarys pracy pedagogicznej w zakładzie leczniczym, Szkoła Szpitalna 1984, nr 2
 12. Gasiulowa A.: Wrażliwość empatyczna dzieci z dysfunkcją narządu ruchu, a ich środowisko rodzinne, WSP, Bydgoszcz 1993
 13. Góralski A.: Metody badań pedagogicznych w zarysie,

WSPS, Warszawa 1994

 14. Hulek A. (red.): Rewalidacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w rodzinie, Warszawa 1984
 15. Hulek A. (red.): Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie,

PZWL, 1986

 16. Hulek A. (red.): Czas wolny ludzi niepełnosprawnych – zadania pedagoga, Ossolineum, Warszawa 1989
 17. Hulek A. (red.): Kształcenie specjalne w Polsce, CDN, Warszawa 1990
 18. Hulek A. (red.): Edukacja osób niepełnosprawnych, PWN, Warszawa1993
 19. Hulek A. (red.): Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej a służba zdrowia – zadania pedagoga, PAN, 1992
 20. Hulek A. (red.): Pedagogika rewalidacyjna, PWN, Warszawa, 1980
 21. Janeczko R.: Akceptacja własnej osoby u dziecka chorego na gościec przewlekły postępujący, Pediatria Polska 1974, nr 10
 22. Janeczko R. (red.): Kształcenie dzieci w zakładach leczniczych

WSiP, Warszawa 1991

 23. Janeczko R., Szymańska-Jagiełło W.: Niektóre uwarunkowania pozycji społecznej dzieci chorych na gorączkę reumatyczną i gościec postępujący, Szkoła Specjalna 1974, nr 1
 24. Janeczko R.: Struktura społeczna grup nieformalnych w sali szpitalnej przeznaczonej dla dzieci leczonych na choroby reumatyczne Szkoła Specjalna, 1970, nr 4
 25. Janeczko R.: Rewalidacja osób przewlekle chorych, W: Hulek A. (red) Pedagogika rewalidacyjna, PWN, Warszawa, 1980
 26. Janowicz T.: Postępowanie rewalidacyjne w wychowaniu przewlekle chorych, WSiP, Warszawa, 1988
 27. Jedynak I., Oleńska – Pawlik T.: Terapeutyczna funkcja zajęć pozalekcyjnych W: Hulek A. (red): Czas wolny ludzi niepełnosprawnych – zadania pedagoga Ossolineum, Warszawa, 1989
 28. Kirejczyk K.: Rekreacja i mikrorekreacja w procesie nauczania dzieci niepełnosprawnych Szkoła Specjalna, 1983, nr 6
 29. Konarzewska Z.: Funkcje wychowania muzycznego w rewalidacji dzieci przewlekle chorych i kalekich Szkoła Specjalna 1984, nr 4
 30. Kott T.: Problemy czasu wolnego u dzieci ze schorzeniami ortopedycznymi, Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne 1979, nr 1
 31. Kott T.: Psychoterapeutyczna funkcja czasu wolnego u młodzieży przewlekle chorej, W: Hulek A. (red): Czas wolny ludzi niepełnosprawnych – zadania pedagoga

Ossolineum, Warszawa, 1989

 32. Kott T.: Szkoła szpitalna jako instytucja świadcząca pomoc specjalną dzieci przewlekle chorych, W: Hulek A. (red): Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej a służba zdrowia – zadania pedagoga PAN, 1992
 33. Langer-Mroczek B.: Problemy psychologiczne hospitalizacji pacjenta w wieku rozwojowym, Szpital Polski 1980, nr 4
 34. Larkowa H.: Człowiek niepełnosprawny – problemy psychologiczne,

PWN, Warszawa, 1987

 35. Larkowa H.: Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie PZWL, Warszawa, 1986
 36. Lenartowicz M.: Dziecko w szpitalu Pielęgniarka i Położna 1975, nr 7
 37. Lenartowicz M.: Specyfika pielęgnacji dziecka hospitalizowanego,

W: Rżewska I. (red): Pacjent – Pielęgniarka, IWZZ, Warszawa, 1986

 38. Lipkowski O.: Pedagogika specjalna, PWN, Warszawa, 1984
 39. Łobocki M.: Metody badań pedagogicznych, PWN, Warszawa, 1984
 40. Maciarz A.: Rewalidacja społeczna dzieci, WSiP, Zielona Góra, 1981
 41. Marzec D.: Rola pedagoga w zaspokajaniu potrzeb dzieci przewlekle chorych, przebywających w zakładzie leczniczym, W: Współczesne problemy pedagogiki opiekuńczej i specjalnej. Pod red. K. Sochy-Kołodziej i J. Stochmiałka, WSP, Częstochowa, 1991
 42. Marzec D.: Rola świetlicy szkolnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej W: Stochmiałek J. (red): Kierunki rozwoju współczesnej pedagogiki opiekuńczej i specjalnej, WSP, Częstochowa, 1993
 43. Obuchowska I. (red): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSiP, Warszawa, 1995
 44. Obuchowska I., Krawczyński M.: Chore dziecko, NK, Warszawa, 1991
 45. Ostrowska H. : Zachowanie chorego, jako miernik przystosowania Szpitalnictwo Polskie, 1980, nr 4
 46. Papirkowski A. (red): Choroba wieku rozwojowego, PZWL, Warszawa, 1985
 47. Pawłowska –

Michalik W.:

Trudności emocjonalnego przystosowania się dzieci do pobytu w szpitalu Przegląd Pedagogiczny 1973, nr 1
 48. Pilecka W.: Dynamika rozwoju psychicznego dzieci chorych na astmę i mukowiscydozę, Wyd. Nauk. WSP, Kraków, 1990
 49. Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych, Wyd. “Żak”, Warszawa, 1995
 50. Pomorska-

Skrzypczak E.:

Dziecko w szpitalu, Krajowy Fundusz Na Rzecz Dzieci, Warszawa, 1992
 51. Sękowska Z.: Pedagogika specjalna, PWN, Warszawa, 1985
 52. Siek S.: Rozwój osobowości, ATK, Warszawa, 1987
 53. Skorny Z.: Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, WSiP, Warszawa, 1984
 54. Szczupał B.: Zachowania przystosowawcze dzieci hospitalizowanych, W: Stochmiałek J. (red.): Kierunki rozwoju współczesnej pedagogiki opiekuńczej i specjalnej, WSP, Częstochowa, 1993
 55. Szczupał B.: Oddziaływania psychoterapeutyczne w zakładzie leczniczym W: Stochmiałek J. (red.): Rozwój systemu opieki i resocjalizacji, WSP, Częstochowa, 1994
 56. Szewczuk W.: Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa, 1986
 57. Szulc W.: Biblioterapia – model polski, “Bibliotekarz” 1991, nr 7 – 8
 58. Szulc W.: Logoterapia i arteterapia w rehabilitacji chorych z dysfunkcją narządu ruchu, W: Arteterapia (II) Zeszyt Naukowy nr 52, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław, 1991
 59. Tyszkowa M.: Zachowanie się dzieci i młodzieży w sytuacjach trudnych, Warszawa, 1986
 60. Zgrychowa I.,

Bukowski M.:

Chore dziecko chce się bawić, WSiP, Warszawa, 1982
 61. Żuraw H.: Uczestnictwo kulturalne młodzieży niepełnosprawnej, Wyd. “ Żak”, Warszawa, 1996
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: