Współczesna edukacja- prezentujemy prace magisteskie

Prace magisterskie, licencjackie i inne powiązane z pedagogiką

Archive for the tag “Nowa Matura”

Nowa Matura

[Poniżej fragment pracy magisterskiej, która zapowiadało dopiero wprowadzenie reformy edukacji]

Kolejną nowością w systemie egzaminowania i oceniania będzie Nowa Matura. Zyska ona większą rangę, ponieważ przewiduje się, że zmodernizowany egzamin maturalny zniesie potrzeby organizowania oddzielnych egzaminów na studia. Po raz pierwszy Nowa Matura ma być zorganizowana w 2002 roku- wtedy jeszcze w oparciu o stare podstawy programowania. W ramach Nowej Matury trzeba będzie zdać przynajmniej cztery przedmioty – trzy obowiązkowe: język polski, język obcy i matematykę ( na różnym poziomie trudności) oraz przynajmniej jeden do wyboru. W ostatniej klasie uczeń będzie przygotowywał pod opieką nauczyciela całoroczną pracę, która będzie zaliczona jako część egzaminu maturalnego.

W szkołach zawodowych nauka zakończy się zewnętrznym egzaminem z kwalifikacji zawodowych. Planuje się, by w przyszłości podstawę tego egzaminu stanowiły standardy ustalone przy współpracy z pracodawcami. Autorzy reformy zakładają, że wszystkie egzaminy mają sprawdzać bardziej umiejętności, nabyte w toku nauczania, niż encyklopedyczną wiedzę. ( Reforma Edukacji- projekt, s.53 ).

Jednym z ważniejszych założeń reformy jest koncepcja poprawy statusu zawodowego nauczycieli. Autorzy reformy proponują wprowadzenie sześciu kategorii stanowisk nauczycielskich, z jasno określonymi zasadami i możliwościami awansu. Są to: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, nauczyciel specjalista, nauczyciel dyplomowany, profesor oświaty. Rozważany jest także wariant czterostopniowy, gdzie pierwsze trzy stopnie byłyby takie same, jak w wariancie pierwszym, zaś ostatnim stopniem byłby profesor oświaty. Przewiduje się także trzy stopnie specjalizacji.

Reforma kładzie duży nacisk na współuczestniczenie środowisk pedagogicznych w realizowaniu przekształceń oświatowych, autorzy projektu podkreślają, że nauczyciele będą musieli aktywnie uczestniczyć w reformie, aby mogła zaowocować sukcesem. W zreformowanym systemie szkolnictwa nauczyciele pełnić będą inne niż dotychczas funkcje – duży nacisk położony zostanie na zespołową kreatywność, styl pracy.

Podstawą nowego systemu edukacji ma być szkoła spójna, dążąca do doskonalenia się, otwarta na otaczający świat, elastyczna.

Zasadą wynagradzania nauczycieli ma być premiowanie jakości pracy, elastyczności, potrzeby samokształcenia, podnoszenia kwalifikacji i ogólnego rozwoju zawodowego.

Postuluje się przyjęcie przez ministra pracy wynagrodzenia osobowego dla nauczycieli, odpowiedniego do stanowiska, z dodatkami specjalnymi za staż pracy, godziny ponadwymiarowe, trudne warunki pracy, wychowawstwo klasy, za pełnienie funkcji kierowniczych lub koordynacyjnych w ciałach pedagogicznych. Autorzy reformy uważają za konieczne utrzymanie zapisu dotyczącego co najmniej 2,5% odpisu z funduszu płac nauczycieli z przeznaczeniem na ich dokształcanie i doskonalenie.

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli ma być jednym z fundamentów reformy. ( Reforma Edukacji- projekt, s.62 ).

Reklamy

Post Navigation